REGULAMIN SERIWSU INTERNETOWEGO

www.ey-kompas.pl

 

 • DEFINICJE
 1. Darmowy dostęp – dostęp do pojedynczych funkcjonalności Serwisu określonych przez Usługodawcę.
 2. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy u Usługodawcy, które zostaną podane do wiadomości Usługobiorcy w drodze wiadomości e-mail.
 3. Formularz – formularz służący do rejestracji Usługobiorcy oraz zawarcia Umowy z Usługodawcą dostępny
  na stronie internetowej www.ey-kompas.pl
 4. Forum – część Serwisu służąca wymianie informacji i poglądów przez Użytkowników.
 5. Indywidualna Porada Podatkowa – porada przygotowana przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy dotycząca spraw podatkowych, szczegółowo opisanych w niniejszym Regulaminie przesłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail i umieszczona w Serwisie.
 6. Kodeks etyki – Zasady Etyki Doradców Podatkowych, których aktualna treść znajduje się na stronie internetowej: https://krdp.pl
 7. Konto – konto Usługobiorcy tworzone w procesie rejestracji w Serwisie.
 8. Pakiet Standard – w ramach Pakietu Standard Użytkownik ma możliwość przeglądania wszelkich danych dostępnych w Serwisie, bez możliwości zadawania Pytań do eksperta i uzyskania Indywidualnej Porady Podatkowej jak również bez możliwości umieszczania wpisów na Forum.
 9. Pakiet Komfort – w ramach Pakietu Komfort Użytkownik ma możliwość przeglądania wszelkich danych dostępnych w Serwisie, możliwość umieszczania wpisów na Forum oraz możliwość uzyskania 50 Indywidualnych Porad Podatkowych.
 10. Pakiet Premium – w ramach Pakietu Premium Użytkownik ma możliwość przeglądania wszelkich danych dostępnych w Serwisie, możliwość umieszczania wpisów na Forum oraz możliwość uzyskania 100 Indywidualnych Porad Podatkowych.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 12. Spółki z Grupy EY – spółki wskazane pod adresem http://www.ey.com/PL/pl/About-us/Danespolek
 13. Serwis – Serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem http://www.ey-kompas.pl
 14. Umowa – umowa zawarta za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą, której przedmiotem jest możliwość korzystania z Usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 15. Usługa – dostęp do Serwisu i funkcjonalności Serwisu w zależności od wykupionego przez Usługobiorcę Pakietu.
 16. Usługobiorca – jednostka samorządu terytorialnego, czyli gmina, powiat i województwo oraz ich organy zgodnie z odpowiednimi przepisami polskiego prawa.
 17. Usługodawca – EY Doradztwo Podatkowe Krupa sp. k. (dawniej Ernst & Young Doradztwo Podatkowe sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000739952, NIP: 52611-83-835,
 18. Użytkownik – osoba wskazana w Formularzu, która z ramienia Usługobiorcy ma prawo do korzystania z Serwisu.

 

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Serwis prowadzony jest przez Usługodawcę. Adres e-mail Usługodawcy to: kompas@pl.ey.com.
 2. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach obowiązującego prawa.
 3. Regulamin określa zakres i rodzaj Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Serwisu, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Z oferowanych przez Usługodawcę Usług mogą korzystać wyłącznie Usługobiorcy. Usługodawca nie wyraża zgody na korzystanie z Usług przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego, w tym w szczególności przez konsumentów.
 5. Usługobiorcy wyrażający chęć skorzystania z Serwisu oraz z oferowanych przez Usługodawcę Usług w Serwisie zobowiązani są do stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Usługodawca jest wpisany do Rejestru Osób Prawnych Uprawnionych do Wykonywania Doradztwa Podatkowego prowadzonego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych pod nr 7.
 7. Do usług świadczonych przez Usługodawcę, zastosowanie mają również przepisy Kodeksu Etyki.

 

 • WARUNKI ŚWIADCZONYCH USŁUG
 1. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca umożliwia:
 • rejestrację Usługobiorcy w Serwisie,
 • zawarcie Umowy z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu poprzez przesłanie wypełnionego Formularza, potwierdzonego następnie przez Usługodawcę,
 • korzystanie przez Usługobiorcę i Użytkownika z Serwisu w zależności od wybranej przez Usługobiorcę opcji dostępu do Serwisu (Pakietu),
 1. Warunkiem korzystania z Usług i zawarcia Umowy przez Usługobiorcę z Usługodawcą jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja bez zmian i zastrzeżeń.
 2. W Serwisie mogą być udostępniane przez Usługodawcę treści marketingowe zarówno Usługodawcy jak i innych podmiotów w formach dozwolonych przez przepisy prawa.
 3. Usługodawca określa następujące wymagania techniczne w celu korzystania z Serwisu:
  • Komputer z dostępem do Internetu.
  • Dostęp do e-mail.
  • Przeglądarka internetowa.
  • Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca świadomy jest, że sieć Internet ma publiczny charakter i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Usługobiorców przez osoby nieuprawnione, dlatego Usługobiorcy powinni stosować należyte środki techniczne, które zminimalizują te zagrożenia. W szczególności zasadne jest stosowanie przez Usługobiorców programów antywirusowych.
 5. Usługodawca dokłada starań aby Serwis był należycie zabezpieczony, przede wszystkim przed dostępem osób nieuprawnionych.
 6. Usługodawca oświadcza, że Usługa zostanie wykonana z należytą starannością i oparta jest na wieloletniej praktyce Usługodawcy, jednak nie może być ona uważana za świadczenie usług doradztwa podatkowego (z wyjątkiem sytuacji kiedy Usługobiorca zamówił poprzez Serwis Indywidualną Poradę Podatkową u Usługodawcy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie). W związku z tym rekomendacje znajdujące się w Serwisie oraz Usługach mają charakter wyłącznie orientacyjny, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy problemu lub profesjonalnego osądu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie udzielonych rekomendacji. Usługodawca zaleca, by wszelkie kwestie związane z wykonaniem Usługi były konsultowane z właściwym doradcą.

 

 • REJESTRACJA I ZAWARCIE UMOWY
 1. Dostęp i korzystanie z Serwisu przez Usługobiorcę jest płatny, a wysokość opłaty zależy od Pakietu wybranego przez Usługobiorcę.
 2. Dostęp i korzystanie z Serwisu Usługobiorca otrzymuje na okres 12 miesięcy.
 3. Rejestracja odbywa się w następujący sposób:
  • Usługobiorca akceptuje niniejszy Regulamin.
  • Usługobiorca może udzielić zgody na wykorzystywanie jego nazwy, logo i herbu.
  • Usługobiorca podaje w Formularzu rejestracyjnym dane niezbędne do zawarcia Umowy.
  • Usługobiorca wybiera opcję dostępu do Serwisu (odpowiedni Pakiet).
 4. Usługobiorca powinien wypełnić Formularz rejestracyjny w następujący sposób:
  • wszystkie wymagane pola Formularza powinny być uzupełnione,
  • informacje wpisane do Formularza powinny dotyczyć Usługobiorcy lub osób działających w imieniu Usługobiorcy oraz być zgodne z prawdą. Usługodawca nie odpowiada za prawidłowość wpisanych informacji do Formularza.
  • Usługobiorca lub osoba działająca w imieniu Usługobiorcy powinna wyrazić zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych zawartych w Formularzu w celu realizacji Usługi.
 5. Po dokonaniu rejestracji Usługodawca przeprowadzi weryfikację Usługobiorcy i w wypadku pozytywnego jej rezultatu udziela dostępu do Serwisu poprzez przesłanie na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail loginu i hasła do Serwisu. Data przesłania loginu i hasła stanowi moment zawarcia Umowy.
 6. Od momentu przesłania przez Usługodawcę e-maila do Usługobiorcy z loginem i hasłem do Serwisu liczony jest okres 12 miesięcy dostępu do Serwisu. Dostęp do Serwisu kończy się ostatniego dnia dwunastomiesięcznego okresu o godzinie 23:59.
 7. Informacje i Usługi zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66¹ KC. Usługobiorca rejestrując się w Serwisie oraz wybierając opcję dostępu do Serwisu, składa ofertę Usługodawcy na warunkach określonych w Serwisie i Regulaminie.
 8. Umowa może zostać zawarta poprzez Serwis za pomocą Formularza.
 9. Umowa pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą jest zawarta na czas określony 12 miesięcy, od momentu przesłania przez Usługodawcę e-maila do Usługobiorcy z loginem i hasłem do Serwisu.

 

 • KONTO
 1. Użytkownikiem Konta jest osoba wskazana w Formularzu.
 2. Z Konta może korzystać wyłącznie osoba wskazana w Formularzu.
 3. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem i loginem do Konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła i loginu koniecznego do zalogowania się na Konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła i loginu do Konta. Hasło i login stanowią informację poufną, do wyłącznej wiadomości Użytkownika. Użytkownik odpowiedzialny jest za dobór hasła, zapewniającego możliwie najwyższy poziom zabezpieczenia przed jego odtworzeniem przez inne osoby lub programy komputerowe. Wskazane jest dokonywanie zmian hasła co pewien czas (np. co 30 dni).
 4. Użytkownik wskazując nazwę Użytkownika nie może podszywać się pod innych Użytkowników, Usługobiorców lub pod Usługodawcę.
 5. Użytkownik Konta w imieniu Usługobiorcy ma prawo składać oświadczenia i zaciągać zobowiązania w ramach Serwisu prowadzonego przez Usługodawcę, w tym w szczególności zapytania o Indywidualną Poradę Podatkową o ile przewiduje to wykupiony Pakiet.
 6. Powiadomienia dotyczące korzystania z Konta oraz Serwisu będą przesyłane na adres e-mail podany przez Usługodawcę w Formularzu, przy czym Usługobiorca i/lub Użytkownik Konta może dokonać zmiany adresu usuwając i wprowadzając odpowiednie dane w formularzu Konta. Należy weryfikować, czy podawany Usługodawcy adres e-mail jest aktualny i poprawny.
 7. Usługodawca ma prawo zablokować Użytkownikowi Konto, gdy:
  • Użytkownik wykorzystuje Konto z naruszeniem obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu,
  • nazwa Konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub nazwa Konta sugeruje, że jest to Konto wykorzystywane przez Usługodawcę, co może wprowadzać innych Usługobiorców w błąd.
 8. O zamiarze zablokowania Konta Usługodawca powiadomi Usługobiorcę i/lub Użytkownika Konta z 2-dniowym wyprzedzeniem, wzywając go do zaniechania lub usunięcia naruszeń lub ich skutków w terminie 2 dni od otrzymania wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu, zablokuje Konto. Usługodawca ma prawo zablokować Konto w trybie natychmiastowym bez uprzedniego informowania Usługobiorcy i/lub Użytkownika Konta, jeżeli Użytkownik Konta naruszył bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i oczywiste jest, że nie jest możliwe usunięcie naruszeń lub ich skutków.

 

 • KORZYSTANIE Z SERWISU
 1. Serwis podzielony jest na następujące zakładki: Aktualności, Pytania do eksperta, Forum, Szkolenia, Baza Wiedzy, Kup dostęp oraz Oferta EY.
 2. Dostęp Usługobiorcy do funkcjonalności Serwisu uzależniony jest od wybranego przez Usługobiorcę Pakietu.
 3. Usługodawca przewiduje Darmowy dostęp do Serwisu. Aby uzyskać Darmowy Dostęp do Serwisu, Usługobiorca musi wypełnić Formularz oraz zaakceptować niniejszy Regulamin. Darmowy dostęp do Serwisu, łączy się z ograniczonym dostępem do funkcjonalności Serwisu, co Usługobiorca rozumie i akceptuje. Usługodawca ma prawo w każdym czasie zmieniać ograniczony dostęp do funkcjonalności Serwisu, poprzez dodawanie lub usuwanie danych funkcjonalności. Usługodawca może również w każdym czasie zaprzestać darmowego ograniczonego udostępniania Serwisu.
 4. Dostęp do Serwisu dla każdego z Pakietów Usługobiorca otrzymuje wyłącznie dla jednego Użytkownika. Usługobiorca ma możliwość otrzymania dostępu do Serwisu dla wybranego dla siebie Pakietu, dla więcej niż jednego Użytkownika. Dostęp dla większej ilości Użytkowników niż jeden jest dodatkowo płatny, zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Serwisie.

 

 • KORZYSTANIE Z FORUM
 1. Korzystanie z Forum polega na zakładaniu przez Użytkowników tematów, umieszczaniu przez Użytkowników określonych postów, wpisów, plików, komentarzy, opinii lub innych treści w Serwisie.
 2. Użytkownik korzystając z Forum Serwisu i umieszczając posty, pliki, komentarze lub inne treści gwarantuje, iż służą mu lub Usługobiorcy w tym zakresie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa własności intelektualnej, oraz że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że ma prawo do takich działań, jak również ma prawo do udzielania Usługodawcy określonych w Regulaminie zgód, a wykonywanie praw przez Usługodawcę zgodnie z ich zakresem nie naruszy praw osób trzecich.
 3. Zamieszczanie wpisów z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez Użytkowników może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej.
 4. Użytkownicy i Usługobiorcy Forum nie mają prawa umieszczać na Forum:
  • przekazów reklamowych;
  • SPAMu;
  • wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik lub Usługobiorca nie jest uprawniony;
  • Indywidualnych Porad Podatkowych, których udzielił Usługodawca Usługobiorcy w ramach Serwisu;
  • porad innych doradców
 5. Zamieszczane treści przez Użytkownika będą publikowane na Forum Serwisu niezwłocznie po ich zamieszczeniu przez Użytkownika, przy czym Usługodawca zastrzega możliwość opóźnień.
 6. Usługodawca ma prawo blokować dostęp do treści, o których mowa ust. 2 i 3 powyżej, jak również ma prawo zablokować Użytkownika Forum oraz blokować możliwość zamieszczania wpisów, tematów i komentarzy na Forum przez Użytkownika.
 7. Do Użytkowników, którzy więcej niż raz naruszyli postanowienia ust. 2 i 3 powyżej zastosowanie ma § 12 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadkach określonych w ust. 4 powyżej, Usługodawca nie ma obowiązku zwrotu uiszczonej przez Usługobiorcę/Usługobiorców opłaty, o ile blokowanie dostępu nastąpiło z przyczyn leżących po Stronie Usługobiorcy/Usługobiorców.
 9. Zarówno Serwis jak i Forum są miejscami, które umożliwiają prezentowanie różnych poglądów Użytkowników i Usługobiorców. Usługodawca nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, co nie oznacza, że nie ma do tego prawa.
 10. Za skutki działań Użytkownika polegających na umieszczaniu określonych postów, wpisów, plików, komentarzy, opinii lub innych treści na Forum Serwisu odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten Użytkownik oraz Usługobiorca, w którego imieniu Użytkownik działa.

 

 • ZAMAWIANIE I KORZYSTANIE Z INDYWIDUALNYCH PORAD PODATKOWYCH – PYTANIA DO EKSPERTA
 1. Usługobiorca i działający w jego imieniu Użytkownik, mogą zamawiać u Usługodawcy Indywidualną Poradę Podatkową na wybrane tematy, po uprzednim potwierdzeniu przez Usługodawcę możliwości sporządzenia Indywidualnej Porady Podatkowej.
 2. Indywidualne Porady Podatkowe w ramach Serwisu nie obejmują w szczególności:
  1. składania w imieniu Usługobiorcy deklaracji podatkowych;
  2. przygotowania kompleksowych opinii podatkowych dotyczących zagadnień wykraczających poza normalną bieżącą działalność Usługobiorcy;
  3. udziału w postępowaniu kontrolnym / postępowaniu podatkowym;
  4. wsparcia w rozmowach z organami podatkowymi;
  5. przeglądów podatkowych;
  6. przygotowania skarg do sądu / skarg kasacyjnych;
  7. reprezentowaniu przed sądami administracyjnymi;
  8. ewentualnych postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
 3. Ponadto Usługodawca nie udziela Indywidualnych Porad Podatkowych dotyczących restrukturyzacji Usługobiorcy oraz analizy dokumentacji Usługobiorcy.
 4. Usługodawca będzie udzielał Usługobiorcom Indywidualnych Porad Podatkowych wyłącznie po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Usługodawcy opłaty za wybrany przez Usługobiorcę Pakiet za dany okres.
 5. Usługobiorca i Użytkownik, którzy wybrali i opłacili Pakiet Komfort lub Premium mają prawo do zamawiania Indywidualnych Porad Podatkowych.
 6. W przypadku niewykorzystania przysługujących danemu Usługobiorcy Indywidualnych Porad Podatkowych w okresie 12 miesięcy obowiązywania Umowy, Usługobiorca zobowiązuje się nie dochodzić od Usługodawcy zwrotu części opłaty w tym zakresie.
 7. W momencie zgłoszenia przez Usługobiorcę zapotrzebowania na Indywidulaną Poradę Podatkową, Usługodawca oceni czy zapytanie Usługobiorcy stanowi jedną lub więcej niż jedną Indywidualną Poradę Podatkową. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o swojej ocenie, a w przypadku, gdy zgłoszone zapotrzebowanie stanowi więcej niż jedną Indywidualną Poradę Podatkową, Usługobiorca zobowiązuje się niezwłocznie wskazać Usługodawcy, czy chce uzyskać opinię Usługodawcy stanowiącą jedną lub więcej Indywidualnych Porad Podatkowych zgodnie ze wskazaniem Usługodawcy.
 8. Aby Usługobiorca mógł otrzymać od Usługodawcy Indywidualną Poradę Podatkową, musi w sposób wyczerpujący opisać stan faktyczny zagadnienia, które przedstawia Usługodawcy do oceny. Usługodawca ma prawo do żądania dodatkowych informacji od Usługobiorcy, w przypadku nieprzedstawienia przez Usługobiorcę pełnego stanu faktycznego ocenianego zagadnienia.
 9. W przypadku zgłoszenia przez Usługobiorcę zapotrzebowania na Indywidualną Poradę Podatkową o tematyce, tej samej lub podobnej do zgłoszonego zapotrzebowania na Indywidualną Poradę Podatkową przez innego Usługobiorcę wcześniej, Usługodawca opracowuje kolejną Indywidualną Poradę Podatkową dla kolejnego Usługobiorcy, który zadał pytanie o tej samej lub podobnej treści.
 10. Usługodawca, w odpowiednim terminie uzależnionym od istotności i stopnia złożoności zagadnienia przygotowywanej Indywidualnej Porady Podatkowej przekaże ją Usługobiorcy na wskazany w Formularzu adres e-mail, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od dnia następującego po dniu otrzymania zgłoszenia – jeśli nie było konieczności uzyskania dalszych informacji lub aprobaty udzielenia więcej niż jednej Indywidualnej Porady Podatkowej (w takim przypadku, termin 3 dni roboczych liczony jest od dnia następującego po dniu uzyskania wszystkich koniecznych informacji lub aprobat). W wyjątkowych okolicznościach Usługodawca zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu odpowiedzi na pytania.
 11. Każda Indywidualna Porada Podatkowa jest przesłana bezpośrednio do Usługobiorcy i jest przeznaczona wyłącznie dla niego. Indywidualna Porada Podatkowa dotyczy wyłącznie Usługobiorcy, który ją zamówił. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, w tym innych Usługobiorców, których nie dotyczy Indywidualna Porada Podatkowa.
 12. Usługobiorca, któremu została przygotowana przez Usługodawcę Indywidualna Porada Podatkowa wyraża zgodę na publikację danej Indywidualnej Porady Podatkowej przez Usługodawcę na łamach Serwisu. Pozostali Usługobiorcy korzystający z Serwisu, którzy mają możliwość zapoznania się z treścią Indywidualnej Porady Podatkowej dla innego Usługobiorcy nie mogą polegać na takiej Indywidualnej Poradzie Podatkowej, a Usługodawca w żaden sposób nie odpowiada wobec takich Usługobiorców za treść i wykorzystanie takiej Indywidualnej Porady Podatkowej. Pytanie dotyczące Indywidualnej Porady Podatkowej będzie publikowane na łamach Serwisu wraz z odpowiedzią Usługodawcy na zadane pytanie.
 13. Indywidualna Porada Podatkowa powstaje w oparciu o udzielone przez Usługobiorcę odpowiedzi i przekazane informacje, co oznacza, że Usługodawca nie będzie zobowiązany do ich oceny ani weryfikacji.
 14. Indywidualną Poradę Podatkową (lub jakąkolwiek jej część) Usługobiorca może ujawnić jakiejkolwiek osobie wyłącznie w zakresie dotyczącym spraw podatkowych, w tym porad podatkowych, opinii podatkowych, zeznań podatkowych lub ujęcia podatkowego albo struktury podatkowej jakiejkolwiek transakcji, której dotyczą Indywidualne Porady Podatkowe. Z wyjątkiem władz podatkowych, osoby, którym Usługobiorca ujawni Indywidualną Poradę Podatkową, zostaną przez Usługobiorcę poinformowane o tym, że nie wolno im na niej polegać dla jakichkolwiek celów bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony Usługodawcy. W szczególności, Usługodawca nie odpowiada wobec innych Usługobiorców i Użytkowników za skorzystanie przez nich z Indywidualnej Porady Podatkowej, która nie była przygotowana na wyłączne ich potrzeby. W przypadku jakiejkolwiek zmiany, w tym zmiany ze skutkiem wstecznym, w zakresie ustaw podatkowych, przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie oraz interpretacji podatkowych bądź ukształtowanej linii orzecznictwa w zakresie danego zagadnienia, konieczna będzie ponowna analiza porady podatkowej udzielonej w niniejszym memorandum w świetle wprowadzonej zmiany.
 15. Usługobiorcy nie wolno Indywidualnej Porady Podatkowej przerabiać, redagować ani zmieniać w stosunku do kształtu, w którym została ona dostarczona przez Usługodawcę.
 16. Usługobiorca w dokumentach, których zamierza używać, może zamieszczać zawarte w Indywidualnej Poradzie Podatkowej streszczenia przygotowane przez Usługodawcę, obliczenia lub tabele sporządzone w oparciu o informacje Usługobiorcy, ale nie przedstawione przez Usługodawcę zalecenia, wnioski ani ustalenia. Usługobiorca zobowiązuje się ponosić wyłączną odpowiedzialność za treść tych dokumentów i nie będzie się powoływać w związku z nimi na Usługodawcę.
 17. Usługodawca nie będzie zobowiązany do aktualizacji ostatecznej wersji Indywidualnej Porady Podatkowej w celu odzwierciedlenia w niej okoliczności lub zdarzeń, o których dowiedział się lub które nastąpiły po przesłaniu Usługobiorcy ostatecznej wersji Indywidualnej Porady Podatkowej.
 18. Usługodawca nie odpowiada za użytkowanie ani wdrożenie, wniosków i rezultatów wynikających z treści Indywidualnej Porady Podatkowej.

 

 • SZKOLENIA ON-LINE
 1. Szkolenie odbywa się w formule on-line z wykorzystaniem sieci Internet.
 2. Wymagane jest posiadanie przez Usługobiorcę łącza dostępowego do Internetu o szybkość transmisji minimum 1024/256 kb/s.
 3. Zalecane jest aby podczas szkolenia łącze Usługobiorcy nie było obciążane przez innych użytkowników co może prowadzić do zakłóceń i utrudnień w komunikacji.
 4. Sprzęt komputerowy Usługobiorcy musi być wyposażony w głośniki i mikrofon lub słuchawki z mikrofonem oraz dowolną przeglądarkę internetową.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację sprzętu komputerowego Usługobiorcy.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Usługobiorca nie weźmie udziału w szkoleniu na skutek jakichkolwiek problemów leżących po stronie Usługobiorcy.

 

 • BAZA WIEDZY
 1. W tej części Serwisu Usługodawca udostępnia Usługobiorcom do wglądu i pobrania akty prawa polskiego i zagranicznego, wyroki sądów polskich i zagranicznych, oraz interpretacje na wybrane tematy.
 2. Usługodawca dołoży starań aby zamieszczone w bazie wiedzy dokumenty były aktualne, jednakże zaleca się sprawdzanie aktualnych wersji zamieszczonych dokumentów u jednostek, które je wydały.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. treść i formę materiałów źródłowych zawartych w bazie wiedzy, ani innych materiałów źródłowych, do których Usługobiorcy mogą dotrzeć za pośrednictwem bazy wiedzy,
  2. problemy w funkcjonowaniu bazy wiedzy,
  3. korzystanie z bazy wiedzy oraz jej elementów, w tym materiałów źródłowych, przez Usługobiorców niezgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, prawem oraz prawami innych podmiotów, w szczególności prawami do materiałów źródłowych w bazie wiedzy, ani za wszelkie tego konsekwencje.

 

 • OFERTA EY DLA JST, TZW. PRODUKTY Z PÓŁKI
 1. W tej części Serwisu Usługodawca m.in. udostępnia do wglądu i pobrania wzory (szablony) wniosków o wydanie interpretacji podatkowych oraz innych dokumentów (ponadto, w tej części zawarte są inne produkty EY, które Usługobiorca może nabyć w drodze odrębnej umowy).
 2. Dostęp do dokumentów zamieszczonych w zakładce produkty z półki jest dodatkowo płatny poza opłatą, której dokonał Usługobiorca w związku z wyborem danego Pakietu. Opłaty za dostęp do zakładki produkty z półki, szczegółowo określone są w Serwisie. Do opłat stosuje się § 13 niniejszego Regulaminu.
 3. Usługobiorca rozumie, że udostępniane dokumenty przez Usługodawcę są szablonami, które mogą nie odpowiadać indywidualnym potrzebom Usługobiorcy i nie zastępują szczegółowej analizy problemu lub profesjonalnego osądu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie wykorzystanej dokumentacji. Usługodawca zaleca, by wszelkie kwestie związane z korzystaniem z dokumentacji były konsultowane z właściwym doradcą.

 

 • PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY
 1. Każdy Usługobiorca ma obowiązek korzystać z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.
 3. Usługobiorca zobowiązuje się do nieprzekazywania za pomocą Serwisu żadnych bezprawnych treści.
 4. Usługobiorca ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
 5. Usługobiorca ma świadomość jakiej tematyki jest Serwis oraz jakiego rodzaju i zakresu Usługi są na nim oferowane.
 6. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z Serwisu i Usług wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu i Usług w celu prowadzenia przez Usługobiorcę działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

 

 • OPŁATY I METODY PŁATNOŚCI
 1. Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty Usługodawcy opłaty rocznej, zgodnie z wybraną przez Usługobiorcę opcją dostępu do Serwisu.
 2. Opłata za dostęp i korzystanie z Serwisu (wybór odpowiedniego Pakietu) wskazana w Serwisie podana jest w polskich złotych (PLN) i stanowi cenę netto do której należy doliczyć podatek VAT (23%).
 3. Obowiązek dokonania opłaty za dostęp i korzystanie z Serwisu jest wiążący w chwili wypełnienia przez Usługobiorcę Formularza i przesłania danych do Usługodawcy.
 4. Usługodawca wystawi na rzecz Usługobiorcy fakturę VAT, która będzie przesyłana w formie elektronicznej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. 2011, Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Faktury elektroniczne będą wystawiane w formacie pdf oraz doręczane Usługobiorcy na adres e-mail, na co Usługobiorca wyraża zgodę. W przypadku chęci otrzymywania przez Usługobiorcę faktury VAT w formie papierowej, Usługobiorca zgłosi takie zapotrzebowanie Usługodawcy na adres e-mail kompas@pl.ey.com.
 5. Usługobiorca dokona płatności przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany na wystawionej fakturze lub w treści przesłanego przez Usługodawcę e-maila.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty za Usługę w ciągu 7 dni od dnia doręczenia drogą elektroniczną faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę lub doręczenia faktury VAT w formie papierowej.
 7. Usługobiorca ma prawo do zmiany Pakietu na wyższy. W przypadku chęci zmiany przez Usługobiorcę Pakietu na wyższy, Usługodawca poinformuje drogą mailową Usługobiorcę o dopłacie jaką Usługobiorca powinien dokonać na rzecz Usługodawcy. Do dopłat stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.

 

 • POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji, o ile do Serwisu nie ma dostępu lub Usługi zostały przez Usługodawcę niezrealizowane w terminie lub nienależycie zrealizowane. Przy czym niezrealizowanie lub nienależyte zrealizowanie Usługi przez Usługodawcę nie może mieć związku z błędnie wprowadzonymi lub przekazanymi danymi lub dokumentami Usługobiorcy, na podstawie których Usługa została wykonana.
 2. Reklamacje Usługobiorca winien złożyć w ciągu 14 dni od dnia, w którym Usługobiorca nie miał dostępu do Serwisu lub od dnia, w którym Usługobiorca otrzymał lub miał otrzymać Poradę Podatkową na adres e-mail: kompas@pl.ey.com
 3. W przypadku upływu powyższego terminu prawo do złożenia reklamacji przez Usługobiorcę wygasa.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację Usługobiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres e-mail.
 5. W opisie reklamacji Usługobiorca ma obowiązek podać jak najwięcej informacji i okoliczności niewykonania lub nienależycie wykonania Umowy przez Usługodawcę, w szczególności: dane Usługobiorcy w tym dane kontaktowe oraz datę zawarcia Umowy i inne dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

 

 • PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
 1. Usługa zostanie wykonana z należytą starannością przez Usługodawcę.
 2. Odpowiedzialność Usługodawcy jest wyłączona w przypadku gdy:
  • Usługobiorca i/lub Użytkownik działa bezprawnie,
  • Usługobiorca i/lub Użytkownik podał fałszywe dane i informacje o sobie oraz informacje służące do wykonania Usługi.
 3. Usługodawca ma prawo do odmowy dostępu do Serwisu i świadczenia Usług na rzecz danego Usługobiorcy na stałe lub na czas określony przez Usługodawcę, w przypadku:
  • podania błędnych lub niepełnych danych i informacji,
  • podejrzenia Usługobiorcy i/lub Użytkownika o bezprawne korzystanie z Serwisu lub w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem,
  • braku opłaty za wybrany przez Usługobiorcę Pakiet,
  • innych istotnych przyczyn uniemożliwiających świadczenie Usług przez Usługodawcę, o których Usługobiorca zostanie poinformowany.
 4. W przypadkach powyżej opisanych Usługodawca nie ma obowiązku zwrotu uiszczonej przez Usługobiorcę opłaty, o ile odmowa dostępu nastąpiła z przyczyn leżących po Stronie Usługobiorcy.

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do Serwisu i Usług, o czym poinformuje Usługobiorców w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 2. Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu Usług drogą elektroniczną i udostępniania Serwisu, jeśli powodem jest:
  • modernizacja, modyfikacja, konserwacja lub rozbudowa systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy;
  • działania niezależnych od Usługodawcy osób trzecich, w tym siła wyższa.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy.
 4. Usługodawca ma prawo w każdym czasie zamknąć Serwis i zakończyć świadczenie Usług, jednak nie wcześniej niż przed 31 grudnia 2017 roku. W takim przypadku każdy z Usługobiorców otrzyma zwrot opłaty proporcjonalnie do czasu jaki pozostał danemu Usługobiorcy na korzystanie z Serwisu. Usługobiorcy nie przysługują żadne dodatkowe roszczenia względem Usługodawcy w związku z zamknięciem Serwisu i zaprzestaniem świadczenia Usług.

 

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
 1. Ani Usługobiorca, ani inne osoby, na rzecz których świadczone są Usługi, nie mogą żądać od Usługodawcy, na podstawie umowy, ustawy lub na jakiejkolwiek innej podstawie, odszkodowania z tytułu utraconych korzyści lub szkód następczych, ubocznych lub pośrednich związanych z roszczeniami wynikającymi z niniejszej Umowy, w tym korzystania z Serwisu lub w inny sposób związanymi ze świadczonymi przez Usługodawcę Usługami, niezależnie od tego, czy prawdopodobieństwo poniesienia takiej straty lub szkody było przewidywane, czy też nie.
 2. Ani Usługobiorca, ani inne osoby, na rzecz których świadczone są Usługi, nie mogą żądać od Usługodawcy, na podstawie umowy, ustawy lub na jakiejkolwiek innej podstawie, odszkodowania, którego łączna wysokość przekraczałaby dwukrotność opłaty zapłaconej za dostęp i korzystanie z Serwisu przez danego Usługobiorcę.
 3. W przypadku, gdyby Usługodawca odpowiadał wobec Usługobiorcy lub wobec jakichkolwiek innych osób, na rzecz których świadczone są Usługi, na podstawie niniejszej Umowy lub na innej podstawie w związku ze świadczonymi przez Usługodawcę Usługami, za stratę lub szkodę, do powstania której przyczyniły się także inne osoby, odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy będzie indywidualna, a nie solidarna z tymi osobami, i będzie ograniczona do słusznego udziału Usługodawcy w całkowitej stracie lub szkodzie, ustalonego w oparciu o stopień przyczynienia się Usługodawcy do powstania straty lub szkody w relacji do innych osób, które się do niej przyczyniły.
 4. Zastrzeżenia zawarte w ustępie 2 nie będą dotyczyć strat ani szkód wynikających z winy umyślnej EY, ani nie będą obowiązywać w zakresie, w jakim są niedozwolone w świetle obowiązujących przepisów prawnych.
 5. Usługobiorca nie może zgłaszać roszczeń ani wszczynać postępowania dotyczącego Usług lub w inny sposób związanego z niniejszą Umową przeciwko jakiejkolwiek innej Firmie z grupy EY lub przeciwko podwykonawcom, członkom, udziałowcom, członkom zarządu, przedstawicielom, partnerom, dyrektorom lub pracownikom EY lub Firmy z grupy EY („Osoby EY”). Wszelkie roszczenia lub postępowania mogą zostać przez Państwa zgłoszone lub wszczęte wyłącznie przeciwko EY.
 6. W najpełniejszym możliwym zakresie dozwolonym przez prawo i regulacje zawodowe, Usługobiorca zabezpieczy Usługodawcę przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich oraz wynikającymi z nich zobowiązaniami, stratami, odszkodowaniami, kosztami i wydatkami powstałymi w związku z nieuprawnionym dostępem do Serwisu przez tą osobę trzecią lub w związku z wykorzystaniem lub oparciem się przez stronę trzecią na treściach zamieszczonych w Serwisie (w tym Indywidualnej Porady Podatkowej), ujawnionej takiej osobie przez Usługobiorcę, za pośrednictwem Usługobiorcy lub na żądanie Usługobiorcy.

 

 • POUFNOŚĆ
 1. O ile nie zezwalają na to inne postanowienia niniejszego Regulaminu, żadna ze Stron nie może ujawnić stronom trzecim tajemnicy przedsiębiorstwa drugiej Strony. Każda ze Stron może jednak ujawnić takie informacje w zakresie, w jakim informacje te:
 2. są lub stały się znane opinii publicznej w inny sposób niż na skutek naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,
 3. zostały następnie uzyskane przez ich odbiorcę od strony trzeciej, która, zgodnie z wiedzą odbiorcy, nie jest zobowiązana do zachowania poufności tych informacji wobec ujawniającej je strony,
 4. były znane odbiorcy tych informacji w momencie ich ujawnienia lub zostały później niezależnie utworzone,
 5. zostały ujawnione w celu wyegzekwowania praw przysługujących odbiorcy tych informacji na podstawie niniejszej Umowy,
 6. muszą zostać ujawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, procedur sądowych lub regulacji zawodowych.
 7. O ile nie zabraniają tego przepisy prawne, Usługodawca ma prawo ujawnić informacje Usługobiorcy i Użytkownika innym spółkom z grupy Usługodawcy, pracownikom i współpracownikom oraz osobom trzecim świadczącym usługi na rzecz Usługodawcy, które to podmioty mogą uzyskiwać, wykorzystywać, przekazywać, gromadzić lub w inny sposób przetwarzać te informacje (łącznie: „Przetwarzać”) w różnych krajach, w których prowadzą działalność, w celach związanych ze świadczeniem Usług, dostosowania się do wymogów regulacyjnych, sprawdzenia, czy nie występuje konflikt interesów, dla celów związanych z jakością, zarządzaniem ryzykiem lub rachunkowością finansową, lub w celu świadczenia innych usług wsparcia administracyjnego (łącznie: „Cele Przetwarzania”). Usługodawca będzie wobec Usługobiorcy odpowiedzialny za utrzymanie informacji Usługobiorcy w poufności.

 

 • DANE OSOBOWE I COOKIES
 1. Usługobiorca i Użytkownik wyrażają zgodę wobec Usługodawcy oraz Spółek z Grupy EY na przetwarzanie danych zamieszczonych Formularzu zamówienia bądź formularzu rejestracyjnym w celu aktywnego udziału w Serwisie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Usługobiorca i Użytkownik wyrażają zgodę wobec Usługodawcy oraz Spółek z Grupy EY na przetwarzanie danych zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym dla celów przesyłania i otrzymywania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.
 3. Usługobiorca i Użytkownik wrażają zgodę wobec Usługodawcy oraz Spółek z Grupy EY na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Usługobiorca jest użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego
 4. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy i Użytkownika jest Usługodawca oraz Spółki z Grupy EY. Dane kontaktowe Usługodawcy oraz Spółek z Grupy Usługodawcy znajdują się w § 1 Regulaminu.
 5. Odbiorcą danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające Usługodawcę oraz Spółki z Grupy EY w ich biznesowej działalności.
 6. Dane osobowe Usługobiorcy i Użytkownika korzystających z Usług będą przechowywane w celach związanych z dostępem do Serwisu oraz realizacją Usług przez Usługodawcę oraz marketingu bezpośredniego produktów lub usług Spółek z Grupy EY, a także w celu przesyłania informacji handlowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
 7. Przetwarzane kategorie danych osobowych Usługobiorcy i Użytkownika to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Usługobiorcy i Użytkownika (lub zostały przekazane w imieniu Usługobiorcy i Użytkownika) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.
 8. Dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Usługobiorcę lub Użytkownika żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.
 9. Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Usługobiorcę lub Użytkownika zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.
 10. Usługobiorca i Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych., w tym celu Usługobiorca i Użytkownik, są proszeni o kontakt z Usługodawcą na adres e-mail: kompas@pl.ey.com. W przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę lub Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, Usługobiorca lub Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 11. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Formularzu danych w procesie rejestracji uniemożliwia wykonanie Usługi przez Usługodawcę oraz korzystanie z Serwisu przez Usługobiorcę.
 12. Usługobiorca ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 13. Kontakt do inspektora danych osobowych: kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com.
 14. W przypadku wprowadzenia do Serwisu danych osobowych przez Usługobiorcę lub Użytkownika, które nie dotyczą Usługobiorcy lub Użytkownika lub wprowadzenia danych osobowych Usługobiorcy lub Użytkownika przez osobę trzecią, Usługobiorcą lub Użytkownik lub osoba trzecia zobowiązuje się w imieniu Usługodawcy oraz Spółek z Grupy EY dopełnić wobec takich podmiotów obowiązku informacyjnego zgodnie z ust. 4-13 niniejszego paragrafu.
 15. Prowadzony przez Usługodawcę Serwis i/lub każda z jej sekcji może wykorzystywać tzw. pliki cookies. Dzięki technologii „cookies”, Serwis może przechowywać w przeglądarce użytkownika znaczniki informacji („identyfikatory”), z których korzysta jedynie podczas wizyty Usługobiorcy na stronach Serwisu. „Cookies” nie są wykorzystywane do określenia tożsamości żadnej z osób odwiedzających Serwis, lecz pomagają śledzić ogólny ruch Usługobiorców na Serwisie, aby ustalić preferowaną lokalizację i język Usługobiorcy i dzięki temu skierować go na odpowiednią stronę Serwisu.
 16. Jeżeli Usługobiorca nie chce otrzymywać plików cookies z Serwisu, może włączyć w przeglądarce opcję powiadamiania o otrzymywanych plikach cookies i za każdym razem decydować o ich ewentualnym blokowaniu. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie otrzymywania „cookies” w przeglądarce może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

 

 • WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1. Treść zamieszczone w Serwisie, Usługi w tym Indywidualne Porady Podatkowe mogą stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z poz. zm.).
 2. Usługobiorca nie będzie używał nazwy (w tym logo) Usługodawcy ani jej części składowych w żadnych materiałach promocyjnych lub kontaktach z osobami trzecimi bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
 3. Wszelkie prawa do Serwisu oraz wszystkie treści zamieszczone w Serwisie (w tym Regulamin) korzystają z ochrony na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i są własnością Usługodawcy.
 4. Jakiekolwiek naruszenie powyższych praw Usługodawcy może skutkować odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 5. Usługodawca poza Serwisem ma prawo do korzystania z każdej opracowanej na rzecz danego Usługobiorcy Indywidualnej Porady Podatkowej, z zastrzeżeniem zachowania w tajemnicy wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Usługobiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji(Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.).
 6. W przypadku zaznaczenia odpowiedniej opcji w Serwisie w trakcie wypełniania Formularza przez Usługobiorcę, Usługobiorca wyraża zgodę na korzystanie przez Usługodawcę z nazwy, logo oraz herbu Usługobiorcy jako klienta Usługodawcy korzystającego z Serwisu, w tym zamieszczania nazwy, logo oraz herbu Usługobiorcy na łamach Serwisu.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia go w Serwisie Usługodawcy.
 2. Regulamin i Umowa są dostępne w języku polskim.
 3. Regulamin i Umowa są udostępniane nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu.
 4. Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu podlegają prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory dotyczące Serwisu lub świadczonych przez Usługodawcę Usług będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy nie mogą być scedowane lub w inny sposób przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
 7. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.
 8. W przypadku nieważności któregokolwiek postanowienia Regulaminu lub Umowy pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Postanowienia nieważne Strony zastąpią postanowieniami ważnymi zbliżonymi, w stopniu dozwolonym przez prawo, do postanowień nieważnych oraz oddającymi pierwotne intencje Stron.
 9. Regulamin można pobrać w formie pliku PDF: regulamin.