Użytkownik Gmina Babiak - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Czy Gmina Babiak realizująca inwestycje wodociągowe może odliczyć podatek od towarów i usług w proporcjonalnej wysokości stosując przepisy art. 86 ust. 7b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług? – gdyż na taką możliwość wskazuje Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-12-07 : I SA/Po 930/17?

Poniżej cytat z wyroku: I SA/Po 930/17 – Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-12-07. „Mając na uwadze przepisy art. 86 ust. 2a-2h i art. 86 ust. 22 ustawy o PTU oraz przepisy rozporządzenia należy zgodzić się z organem interpretacyjnym, że zaproponowana przez Gminę we wniosku o interpretację indywidualną metoda określenia proporcji w odniesieniu do zakupów…Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Krzysztof Bekieszczuk
Odpowiedź eksperta EY: Krzysztof Bekieszczuk

W tym zakresie należy zwrócić uwagę na zmianę treści art. 86 ust. 7b ustawy o VAT wprowadzoną z dniem 1…Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Krzysztof Bekieszczuk
Odpowiedź eksperta EY: Krzysztof Bekieszczuk

W praktyce zakres prawa do doliczenia VAT naliczonego od inwestycji realizowanej przez Gminę, będzie uzależniony przede wszystkim od jej przyszłego…Czytaj więcej

Użytkownik Skarbnik_Powiat_Wejherowski - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Czy do wynajmu sali gimnastycznej na cele sportowo – rekreacyjne przez jednostkę oświatową można zastosować stawkę VAT 8%?

Sala gimnastyczna jest wynajmowana wyłącznie na podstawie umów zawartych zarówno z podmiotami gospodarczymi jak i osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej. Jednostka oświatowa nie dokonuje zatem sprzedaży karnetów (wejściówek) na korzystanie z sali. Sprzedaż dot. wynajmu sali jest udokumentowana w całości fakturami VAT. Przedmiotem pytania jest wyłącznie kwestia wynajmu sali na cele sportowo-rekreacyjne.

Zdjęcie profilowe Tomasz Dziadura
Odpowiedź eksperta EY: Tomasz Dziadura

Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o VAT, towary oraz usługi wymienione w załączniku nr. 3 do ustawy opodatkowane…Czytaj więcej

Użytkownik Skarbnik_Powiat_Wejherowski - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Czy opłaty pobierane za korzystanie przez pracowników administracyjnych jednostki oświatowej z obiadów w stołówce szkolnej mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, czy też w takiej sytuacji należy zastosować 8% stawkę podatku VAT?

Wydawanie obiadów jest ściśle związane z działalnością edukacyjną szkoły, gdyż posiłki są wydawane wyłącznie uczniom i pracownikom szkoły. Wysokość opłat za posiłki nie ma charakteru komercyjnego, ponieważ do opłat wnoszonych za korzystanie z posiłku, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. Inne koszty, poza tzw. wkładem do…Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Tomasz Dziadura
Odpowiedź eksperta EY: Tomasz Dziadura

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 24 ustawy o VAT zwolnieniu od podatku VAT podlegają usługi w zakresie opieki…Czytaj więcej

Użytkownik Gmina Brak nazwy grupy - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Czy w prewskaźniku zakładu budżetowego, wyliczonym zgodnie z rozporządzeniem i stosowanym do odliczenia VAT od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną oraz niepodlegającą opodatkowaniu, należy uwzględniać amortyzację jako przychód wykonany zakładu budżetowego?

Czy w prewskaźniku zakładu budżetowego, wyliczonym zgodnie z rozporządzeniem i stosowanym do odliczenia VAT od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną oraz niepodlegającą opodatkowaniu, należy uwzględniać amortyzację jako przychód wykonany zakładu budżetowego?

Zdjęcie profilowe Joanna Perzanowska-Kusnierek
Odpowiedź eksperta EY: Joanna Perzanowska-Kusnierek

W par. 2 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania…Czytaj więcej

Użytkownik Skarbnik_Powiat_Wejherowski - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Czy do pobieranych opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej uczniów, dzieci przedszkolnych oraz nauczycieli ma zastosowanie art.15 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?

Jednostka oświatowa w oparciu o zapisy art. 106 ustawy Prawo oświatowe, prowadzi stołówkę szkolną. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, jest ustalana przez dyrektora szkoły w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym. Ze stołówki szkolnej korzystają uczniowie szkoły oraz dodatkowo nauczyciele z którymi łączy…Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Tomasz Dziadura
Odpowiedź eksperta EY: Tomasz Dziadura

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących…Czytaj więcej

Użytkownik Miasto Konin 2017 - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Na podstawie jakich lat należy dokonac korekty ostatecznej w podatku VAT naliczonym? Czy do wyliczenia korekty dla prewspółczynnika możemy i powinniśmi przyjąć dane za rok obrotowy 2016 (juz dostępne i zatwierdzone przez Radę Miasta), a dla wyliczenia korekty współczynnika przyjąć dane kończącego się roku 2017. Wtedy korekta ostateczna byłaby dokonywana dla prewspółczynnika na podstawie roku 2016 a dla współczynnika na bieżąco, czyli z roku dononywanych faktycznych odliczeń czyli z roku 2017.

Urząd obsługujący jst i jego jednostki organizacyjne w roku 2017 odliczają podatek naliczony na podstawie wyliczonych danych za rok 2015 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015r w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywanych nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników. Jest to odliczenie wstępne i dotyczy zarówno…Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Tomasz Dziadura
Odpowiedź eksperta EY: Tomasz Dziadura

W przypadku stosowania prewspółczynnika przez jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie art. 90c ust. 2 ustawy o VAT oraz § 8…Czytaj więcej

Użytkownik Gmina Brak nazwy grupy - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Czy Gminie będzie przysługiwać pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących realizację zadania: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości …….”

Gmina jest w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości …….”W zakres budowy wchodzi odcinek sieci wodociągowej o długości sieci ok 150m. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy teren inwestycji znajduje się w obszarze zabudowy mieszkaniowo-usługowej.Przedmiotowe przedsięwzięcie jest niezbędne dla użytkowania istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych. Zaplanowane prace nie…Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe rzuchowski
Odpowiedź eksperta EY: Radosław Żuchowski

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym Gmina powzięła wątpliwość, czy w związku z budową odcinka sieci wodociągowej będzie przysługiwało jej pełne…Czytaj więcej

Użytkownik Gmina Brak nazwy grupy - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

co należy rozumieć jako dochody wykonane z par. 2 pkt 9 Rozporządzenia MF z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników Dz. U. z 2015 r. poz. 2193

Na niektórych szkoleniach prowadzacy twierdzą, że do wyliczania prewskaźnika dla urzędu obsługującego jst przyjmuje się sumę danych ze sprawozdania RB27 S oraz RB 28S pomniejszonych o dochody i wydatki wykonane jednostek podległych urzędowi oraz pozostałe odliczenia wynikające z rozporządzenia. Naszym zdaniem dochody wykonane występują tylko w sprawozdaniu RB 27S i tylko one powinny stanowić podstawę…Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Krzysztof Bekieszczuk
Odpowiedź eksperta EY: Krzysztof Bekieszczuk

Jako dochody wykonane urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego tj. starostwa powiatowego, na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, klasyfikować należy dochody obejmujące…Czytaj więcej

Użytkownik Miasto Konin 2017 - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Czy Miastu będzie przysługiwało odliczenie 100 % podatku VAT z faktur za świadczoną usługę przez Spółkę, czy do wysokości prewspólczynnika dla Urzędu Miejskiego.

Zakład budżetowy Miasta świadczący usługi transportu miejskiego z dniem 01.01.2018 r. zmienia swoja formę prawną na Spółkę z o.o. (100 % udziałów Miasta). Przewiduje się, że przedmiotowa spółka świadczyć będzie na rzecz Miasta- organizatora transportu (które zgodnie z Ustawa o samorządzie gminnym zobowiązane jest do zapewnienia transportu miejskiego) usługę w powyższym zakresie. Realizacja usługi przebiegać…Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Tomasz Dziadura
Odpowiedź eksperta EY: Tomasz Dziadura

Naszym zdaniem, w powyższej kwestii kluczowa jest ocena, czy usługa transportowa świadczona przez Miasto będzie w całości związana z uzyskiwaniem…Czytaj więcej

Użytkownik Miasto Konin 2017 - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Jak należy potraktować zobowiązanie zakładu w stosunku do Miasta- czy jako cywilnoprawne, czy jako publicznoprawne i zwiazku z tym jak je umorzyć . A jeżeli nie to w jakiej formie „odstąpić” od dochodzenia tego zobowiązania? Jaką podstawę prawną zastosowac w decyzji bądz piśmie lub Zarządzeniu.

Zakład budżetowy Miasta świadczący usługi transportowe z dniem 1 stycznia 2017 r. został objęty centralizacją rozliczeń podatku VAT. Zgodnie z przyjętymi Zarządzeniem Prezydenta Miasta zasadami rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi, oraz Uchwałą Rady Miasta określającą zasady zwrotów dla zakładu budżetowego, nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikających z deklaracji cząstkowej zakładu,Miasto zobowiązane było do zwrotów do zakładu…Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Tomasz Dziadura
Odpowiedź eksperta EY: Tomasz Dziadura

Na wstępie pragniemy zaznaczyć, że nie jest to pytanie stricte podatkowe, widzimy możliwość potraktowania zobowiązań zakładu w dwojaki sposób tj.…Czytaj więcej

Użytkownik Gmina Brak nazwy grupy - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Czy dla dzierżawy nieruchomości stanowiącej jezioro można zastosować zwolnienie od podatku VAT na podstawie par. 3 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień w związku z treścią art. 2 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przedmiot dzierżawy tj. jezioro ma być wykorzystywane przez dzierżawcę wyłącznie na prowadzenie gospodarki rybackiej oraz pobieranie pożytków naturalnych. Dzierżawcą nieruchomości jest przedsiębiorca wpisany do CEIDG, prowadzący m.in. działalność sklasyfikowaną w PKWiU jako 03.12.Z i 03.22.Z.

Zdjęcie profilowe Wojciech Kieszkowski
Odpowiedź eksperta EY: Wojciech Kieszkowski

Na mocy artykułu par. 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od…Czytaj więcej

Użytkownik Gmina Brak nazwy grupy - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Czy dla dzierżawy nieruchomości na cele wypasu koni można zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie par. 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień w związku z treścią art. 2 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przedmiot dzierżawy ma być wykorzystywany wyłącznie na wypas koni. Dzierżawcą jest przedsiębiorca wpisany do CEIDG, jednakże przedmiot jego działalności nie jest w żaden sposób związany z działalnością rolniczą.

Zdjęcie profilowe Wojciech Kieszkowski
Odpowiedź eksperta EY: Wojciech Kieszkowski

Na mocy artykułu par. 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od…Czytaj więcej

Użytkownik Gmina Brak nazwy grupy - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych ze zorganizowaniem wizyty studyjnej.

Centrum Integracji Społecznej (dalej: CIS) działające w formie zakładu budżetowego, którego głównym celem jest integracja społeczna przez powrót na rynek pracy, przyjęło od podmiotu zewnętrznego zlecenie zorganizowania wizyty studyjnej (z obiadem oraz słodkim poczęstunkiem). W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele podmiotów reintegracyjnych. CIS za zorganizowanie wizyty wystawił fakturę dla podmiotu zlecającego ze stawką VAT 23% (w…Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Joanna Perzanowska-Kusnierek
Odpowiedź eksperta EY: Joanna Perzanowska-Kusnierek

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty VAT naliczonego przysługuje podatnikowi…Czytaj więcej

Użytkownik Gmina Brak nazwy grupy - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Czy Gmina przy obciążaniu strony kosztami rozgraniczenia powinna doliczyć vat , czy jest to poza ustawą vat ?

Gmina na wniosek strony przeprowadza rozgraniczenia. W tym celu zakupuje usługę rozgraniczenia u geodety . Za w/w usługę otrzymujemy fakturę vat. Następnie Gmina kosztami rozgraniczenia obciąża strony postępowania (jest to zwrot kosztów rozgraniczenia). Wobec tego zadajemy powyższe pytanie

Zdjęcie profilowe Krzysztof Bekieszczuk
Odpowiedź eksperta EY: Krzysztof Bekieszczuk

Na mocy art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Dz.U.2017.1221 opodatkowaniem podatkiem od towarów…Czytaj więcej

Użytkownik Gmina Brak nazwy grupy - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Jaki dokument winien potwierdzać należność za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wejherowskiego, faktura VAT czy nota obciążeniowa?

Dzierżawca nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wejherowskiego, będący przedsiębiorcą, korzystał z tej nieruchomości w oparciu o zawartą umowę dzierżawy. Po upływie terminu na jaki zawarto umowę, zaproponowano dzierżawcy nowe warunki użytkowania nieruchomości, które zawarto w umowie dzierżawy. Dotychczasowy dzierżawca nie zaakceptował zaproponowanych warunków i nie podpisał nowej umowy dzierżawy. Pomimo tego nadal, przez pewien okres czasu,…Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Wojciech Kieszkowski
Odpowiedź eksperta EY: Wojciech Kieszkowski

W sytuacji bezumownego korzystania z nieruchomości w praktyce możliwe są dwa sposoby kwalifikacji na gruncie VAT: • odszkodowanie – wówczas czynność…Czytaj więcej

Użytkownik Anonimowy - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Korekta prewspółczynnika po zakończonym roku podatkowym

Urząd obsługujący jst w 2017 roku odlicza podatek VAT przy zastosowaniu prewspółczynnika, który był obliczony na podstawie danych za 2015 rok. W związku z tym pojawiła się wątpliwość na podstawie którego roku powinien być obliczony prewspółczynnik do korekty rocznej, która będzie wykazana w deklaracji za styczeń 2018r. tj. na podstawie danych za 2016 czy 2017….Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Joanna Perzanowska-Kusnierek
Odpowiedź eksperta EY: Joanna Perzanowska-Kusnierek

Jak rozumiemy Miasto odliczało w 2017 r. podatek VAT przy zastosowaniu prewspółczynnika obliczonego na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia…Czytaj więcej

Użytkownik Anonimowy - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Odliczenie podatku VAT od wydatku poniesionego na zakup kasy rejestrującej

Proszę o informację czy można odliczyć podatek VAT od wydatku poniesionego na zakup kas fiskalnych. Kasy służą do rejestrowania sprzedaży opodatkowanej wg stawek 8% i 23%. Zakup kas związany jest z wymianą dotychczasowych kas, a nie z rozpoczęciem ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego.

Zdjęcie profilowe Joanna Perzanowska-Kusnierek
Odpowiedź eksperta EY: Joanna Perzanowska-Kusnierek

Podatek naliczony Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty VAT…Czytaj więcej

Użytkownik Anonimowy - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Prewspółczynnik niższy niż 2% a kwalifikowalność VAT

Składając oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT zaznaczyliśmy, że przysługuje nam częściowe prawo do odliczenia podatku VAT. Takie prawo przysługuje nam zaledwie w 1%, ponieważ tyle wynosi prewspółczynnik ustalony w oparciu o przepisy rozporządzenia w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników. Pracownik firmy, która uczestniczy…Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Joanna Perzanowska-Kusnierek
Odpowiedź eksperta EY: Joanna Perzanowska-Kusnierek

Jak rozumiemy, Miasto będzie miało prawną możliwość odzyskania części podatku VAT naliczonego od inwestycji z uwzględnieniem tzw. prewspółczynnika, który wynosi…Czytaj więcej

Użytkownik Anonimowy - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Zawarcie umowy między własnymi jednostkami organizacyjnymi na świadczenie usług, których faktycznym odbiorcą jest podmiot zewnętrzny, a podatek VAT.

W związku z obchodami „urodzin” Miasta i zaplanowanymi z tej okazji wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi, Miasto zaprosiło grupę taneczną, która miała wziąć udział w pokazach tanecznych z flagami. Mieszkańcy jak i turyści odwiedzający miasto mogli oglądać występy za darmo. Ze względu na to, że grupa taneczna miała pokazy przez dwa dni, miasto zapewniło grupie nocleg…Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Joanna Perzanowska-Kusnierek
Odpowiedź eksperta EY: Joanna Perzanowska-Kusnierek

W celu odpowiedzi na te pytanie, należy rozpatrzyć następujące kwestie. 1. Świadczenia pomiędzy Miastem, a jednostkami…Czytaj więcej

Użytkownik Anonimowy - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Jaka powinna być stawka VAT od opłat za media w przypadku gdy świadczeniem głównym jest najem

Miasto za pośrednictwem swojej jednostki organizacyjnej na podstawie zawartej umowy świadczy usługę najmu podmiotowi gospodarczemu prowadzącemu działalność w zakresie odnowy biologicznej ( fitness, masaż, aerobik). W jednym z paragrafów umowy zostały określone warunki wynagrodzenia za świadczoną usługę tj., że „ Wszelkie koszty związane z działalnością gospodarczą Najemcy w tym związane z używaniem przedmiotu najmu ponosi…Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Joanna Perzanowska-Kusnierek
Odpowiedź eksperta EY: Joanna Perzanowska-Kusnierek

Z przedstawionego w pytaniu fragmentu umowy wynika, że Miasto, oprócz czynszu za najem lokalu, pobiera od najemcy opłaty dodatkowe, tj.…Czytaj więcej

Użytkownik miastobydgoszcz1 - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Jaka stawka VAT powinna być uwzględniona przy obciążeniu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, kosztami związanymi z przygotowaniem stanowisk egzaminacyjnych.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wskazuje ośrodkom egzaminacyjnym w jaki sposób mają być przygotowane stanowiska egzaminacyjne w celu przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Zespół Szkół Mechanicznych, jako ośrodek egzaminacyjny, zakupuje niezbędne materiały zgodnie z wskazaniami OKE. Następnie tj. po przeprowadzeniu egzaminów ZSM obciąża OKE kosztami związanymi z zakupem ww. materiałów. W związku z powyższym, czy prawidłowym będzie…Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Joanna Perzanowska-Kusnierek
Odpowiedź eksperta EY: Joanna Perzanowska-Kusnierek

Naszym zdaniem, w analizowanym przypadku zasadne mogłoby być objęcie przeniesienia kosztów normą art. 29a ust.7 pkt. 3 ustawy o VAT,…Czytaj więcej

Użytkownik b.klekacz@krzeszow.pl - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Czy Gmina musi zapłacić podatek vat od otrzymanej dotacji na realizację projektu p.n. ,,Odnawialne źródła energii”, który w 84% kosztów netto dofinansowany jest z EFRR, a pozostałe 16% pokryje gmina jako wkład własny

Gmina realizuje projekt p.n. ,,Odnawialne źródła energii”, który w 84% kosztów netto dofinansowany jest z EFRR, a pozostałe 16% to wkład własny gminy .Celem projektu jest montaż instalacji wybranego przez siebie urządzenia na na rzecz mieszkańców. Gmina podpisze umowy z mieszkańcami na nieodpłatne użytkowanie części nieruchomości na których będzie przeprowadzona inwestycja . Przez 5 lat…Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Tomasz Dziadura
Odpowiedź eksperta EY: Tomasz Dziadura

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT „Podstawą opodatkowania, z pewnymi wyjątkami, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą…Czytaj więcej

Użytkownik Anonimowy - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Odliczony podatek VAT w 100% , a sporadycznie występująca sprzedaż wewnętrzna.

Bydgoskie Centrum Informacji (dalej: BCI) jako jednostka budżetowa zajmuje się dbaniem o dobry wizerunek miasta, ponadto koordynuje obsługę turystyczną w obszarze biznesowym poprzez prowadzenie usług informacyjnych dla uczestników konferencji podczas organizowanych imprez. W siedzibie jednostki turyści, goście i mieszkańcy mogą pozyskać informacje o mieście, jego historii i współczesności dodatkowo mogą zaopatrzyć się (odpłatnie) w materiały…Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Wojciech Kieszkowski
Odpowiedź eksperta EY: Wojciech Kieszkowski

Udzielając odpowiedzi na zadane pytanie, należy rozpatrzeć następujące kwestie. 1) Świadczenia pomiędzy jednostkami budżetowymi Miasta Od momentu centralizacji rozliczeń, podatnikiem…Czytaj więcej

Użytkownik Gmina Brak nazwy grupy - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Odpłatne wydanie duplikatu karty miejskiej a VAT

Bydgoska Karta Miejska (dalej: BKM) jest kartą, na której mieszkańcy Bydgoszczy mogą kodować elektroniczne bilety okresowe bydgoskiej komunikacji zbiorowej. BKM ma format tradycyjnej karty bankomatowej. Na awersie karty znajduje się miejsce na zdjęcie, imię i nazwisko użytkownika oraz numer identyfikacyjny karty. System w ramach którego działa BKM pozwala na jej rozwój i wykorzystanie jako nośnika…Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Joanna Perzanowska-Kusnierek
Odpowiedź eksperta EY: Joanna Perzanowska-Kusnierek

W naszej opinii, pobierana przez Miasto opłata za wydanie duplikatu karty miejskiej co do zasady nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem…Czytaj więcej

Użytkownik Gmina Brak nazwy grupy - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Czy Gminie Babiak w przypadku, gdy budowa odcinka kanalizacyjnego nie będzie obejmowała żadnych jednostek organizacyjnych Gminy, tylko budynki mieszkalne i niemieszkalne (przedsiębiorstwa), przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego (100% podatku naliczonego) związanego z wydatkami inwestycyjnymi ponoszonymi na budowę infrastruktury kanalizacyjnej oraz brak obowiązku stosowania preproporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług?

Stan faktyczny. Gmina Babiak jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług od 23.05.2007. Jako czynny podatnik VAT Gmina składa deklaracje VAT-7. Gmina wykonuje zadania, dla których została powołana, na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Większość tych zadań realizowana jest przez gminę w ramach reżimu publicznoprawnego….Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Tomasz Dziadura
Odpowiedź eksperta EY: Tomasz Dziadura

Prawo do odliczenia 100% VAT naliczonego od inwestycji realizowanej przez Gminę Babiak w przedstawionym w pytaniu stanie faktycznym będzie uzależnione…Czytaj więcej

Użytkownik Gmina Brak nazwy grupy - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

W związku z likwidacją sieci gimnazjów jaki prewspółczynnik i współczynnik powinny zastosować jednostki przejmujące gimnazja od dnia 01 września 2017r? Czy likwidowane gimnazja powinny w deklaracji za m-c styczeń 2018 dokonać korekty dotychczas odliczonego vat za okres 8 m-cy 2017r. , według wstępnego prewspółczynnika i współczynnika a przeliczonego na podstawie danych z roku 2016 prewspółczynnika i współczynnika ostatecznego.

Z dniem 31.08.2017 zgodnie z Uchwałą Rady Miasta zostają zlikwidowane na terenie Miasta gimnazja. Będzie obowiązywała nowa sieć szkół publicznych. Powyższe gimnazja w przeważającej części zostają włączone do szkół podstawowych a z części powstają nowe jednostki organizacyjne (np.: dotychczasowe gimnazjum X zostaje włączone do szkoły podstawowej nr. Y, lub dotychczasowe gimnazjum nr X zostaje przekształcone…Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Tomasz Dziadura
Odpowiedź eksperta EY: Tomasz Dziadura

Sugerujemy, żeby w wypadku przekształcenia gimnazjum w inną szkołę nowo powstała jednostka kontynuowała stosowanie dotychczasowych proporcji jednostki likwidowanej – przy…Czytaj więcej

Użytkownik Gmina Brak nazwy grupy - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Odliczenie podatku VAT od wydatków ponoszonych przez gminę na inwestycję, która następnie zostanie przekazana do jednostki budżetowej.

Gmina realizuje inwestycję, która będzie wykorzystywana do celów statutowych oraz częściowo do czynności opodatkowanych przez jej jednostkę budżetową. Czy w takiej sytuacji gmina powinna, przy odliczaniu podatku VAT od wydatków ponoszonych na budowę obiektu, stosować prewspółczynnik ustalony dla jednostki budżetowej, która będzie po zakończeniu inwestycji go wykorzystywać do swojej działalności.

Zdjęcie profilowe Patrycja Ozdowska
Odpowiedź eksperta EY:

Skoro budowany przez gminę obiekt ma w przyszłości służyć zarówno do wykonywania czynności opodatkowanych, jak i czynności poza VAT, zgodnie…Czytaj więcej

Użytkownik Anonimowy - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Czy od wydatków poniesionych na budowę systemu usług e-cmentarz będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT

Spółka w imieniu Miasta zarządza cmentarzami komunalnymi, pobiera opłaty za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych m.in. za pochówek, za korzystanie z sali ceremonialnej, za zachowanie grobu na kolejne lata. Świadczenie ww. usług opodatkowane jest stawką VAT 8%. Spółka cały dochód odprowadza na rachunek Miasta, w zamian za zarządzanie otrzymuje wynagrodzenie. Miasto zamierza zakupić platformę…Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Wojciech Kieszkowski
Odpowiedź eksperta EY: Wojciech Kieszkowski

TAK, naszym zdaniem Miasto może w tej sytuacji odliczyć VAT w pełnej wysokości. Działalność w zakresie administrowania cmentarzami komunalnymi stanowi…Czytaj więcej

Użytkownik Gmina Brak nazwy grupy - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Vat dotyczący aportu kanalizacji do spółki komunalnej

W latach 2000-2015 Gmina ponosiła wydatki na budowę, a następnie na modernizację sieci kanalizacji sanitarnej. Od ponoszonych wydatków Gmina odliczyła podatek VAT w 100%. Po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania poszczególne odcinki kanalizacji były wydzierżawione odpłatnie spółce komunalnej. Na tą dzierżawę wystawiane są faktury vat z 23% podatkiem VAT. 1. W 2000r. Gmina poniosła wydatki…Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Tomasz Dziadura
Odpowiedź eksperta EY: Tomasz Dziadura

Ad. 1 i 2 W przypadku wniesienia aportem infrastruktury wod-kan. do spółki komunalnej, Gmina będzie dokonywać odpłatnej dostawy towarów…Czytaj więcej

Użytkownik Anonimowy - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Czy nieodpłatne przekazanie biletów komunikacji miejskiej pracownikom, w celu wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą jednostki, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jednostki budżetowe kupują od innej jednostki budżetowej, zajmującej się sprzedażą usług komunikacji publicznej (dalej: ZKP), bilety komunikacji miejskiej. Następnie bilety te jednostki przekazują nieodpłatnie pracownikom, którzy wykonują swoje obowiązki służbowe poza siedzibą jednostki (często zdarza się, że obowiązki służbowe nie wiążą się z wykonywaniem czynności opodatkowanych). Ze względu na to, że jest to sprzedaż wewnętrzna,…Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Wojciech Kieszkowski
Odpowiedź eksperta EY: Wojciech Kieszkowski

W celu odpowiedzi na pytanie, czy ZDMiKP postępuje w sposób prawidłowy należy rozpatrzyć następujące kwestie. 1. Sprzedaż…Czytaj więcej

Użytkownik Gmina Brak nazwy grupy - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Czy w takiej sytuacji powinna być wystawiona faktura korygująca i kiedy, oraz czy ma wpływ na rozliczenie podatku VAT w bieżącym okresie rozliczeniowym?W sytuacji kiedy nie byłoby obowiązku wystawienia faktury korygującej czy można umorzyć tylko wartość dzierżawy i bezumownego korzystania w wartościach netto bez podatku VAT i pozostawić do uregulowania wartość podatku, ponieważ został on już przez miasto poniesiony (przy umorzeniu całości należności tj. z VAT występuje sytuacja braku dochodów z jednoczesnym poniesieniem wydatku na podatek VAT należny).

Na podstawie zawartych umów zarówno z osobami fizycznymi jak i firmami prowadzącymi działalność następuje obciążenie dzierżawców za dzierżawę fakturą VAT. Natomiast za bezumowne korzystanie z nieruchomości wydawana jest decyzja a następnie wystawiana faktura VAT. Oba przypadki mają miejsce w roku bieżącym jak i występowały w latach poprzednich. W roku bieżącym dzierżawcy, którzy w latach poprzednich…Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Tomasz Dziadura
Odpowiedź eksperta EY: Tomasz Dziadura

Ze znanych nam interpretacji podatkowych wynika, że organy prezentują dwa odmienne stanowiska w kwestii rozliczeń VAT w wypadku umorzenia wierzytelności.…Czytaj więcej

Użytkownik Anonimowy - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Czy „wpisowe” na udział w turnieju tańca towarzyskiego lub szachowego, organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury (jednostkę oświatkową), będzie opodatkowane stawką 8% ?

Młodzieżowy Dom Kultury jako jednostka budżetowa objęta systemem oświaty, zajmująca się wychowaniem pozaszkolnym, zamierza zorganizować dla dzieci pochodzących z różnych miast turniej tańca towarzyskiego oraz turniej szachowy. Uczestnicy turnieju muszą uiścić wpisowe, z których MDK pokrywa koszty związane ze zorganizowaniem przedsięwzięcia. Czy prawidłowym będzie opodatkowanie wpisowego stawką VAT 8% na podstawie poz. 185 załącznika nr…Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Wojciech Kieszkowski
Odpowiedź eksperta EY: Wojciech Kieszkowski

W naszej ocenie stanowisko zaprezentowane przez JST w pytaniu jest słuszne. Stosownie do art. 41 ust. 1 w zw. z…Czytaj więcej

Użytkownik Anonimowy - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Czy opłata za usunięcie, transport oraz przechowywanie pojemników do zbiórki odzieży używanej usytuowanych bezumownie na terenie Miasta powinna zawierać podatek VAT.

Miasto zamierza usuwać z terenów gminnych pojemniki przeznaczone do zbiórki odzieży używanej, które zostały postawione bez zgody właściciela gruntu. Następnie Miasto będzie wzywać właścicieli pojemników (zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorców) do uregulowania należności za usunięcie, przewiezienie do magazynu i przechowywanie pojemnika w wysokości 200 zł za szt. oraz 10 zł za każdą rozpoczętą dobę…Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Wojciech Kieszkowski
Odpowiedź eksperta EY: Wojciech Kieszkowski

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne…Czytaj więcej

Użytkownik Anonimowy - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Usługi związane z zakwaterowaniem w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym a odpowiednia stawka VAT

Szkolne Schronisko Młodzieżowe działa na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. Podstawowym zadaniem Schroniska jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako aktywnej formy wypoczynku, zapewnienie…Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Wojciech Kieszkowski
Odpowiedź eksperta EY: Wojciech Kieszkowski

Jak słusznie Państwo wskazali, pomimo, że schronisko działa jako jednostka oświatowa, nie może ono korzystać ze zwolnienia na podstawie art.…Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Tomasz Dziadura
Odpowiedź eksperta EY: Tomasz Dziadura

Zgodnie z otrzymaną przez jednostkę interpretacją podatkową, do odliczenia VAT właściwe jest zastosowanie prewspółczynnika jednostki, która efektownie wykorzystuje zakupione towary.…Czytaj więcej

Użytkownik Anonimowy - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Czy nieodpłatne przekazanie przez Miasto prezentów, upominków itp. powinno być ujęte w rozliczeniach VAT

Miasto ponosi wydatki na zakup towarów przeznaczonych na nagrody, prezenty, upominki, puchary, medale, kwiaty (zdarza się, że wartość tych towarów przekracza kwotę 100 zł). Następnie ww. prezenty przekazywane są na wniosek organizatora imprezy (stowarzyszenia, kluby, związki sportowe) lub wręczane przez przedstawicieli Miasta w trakcie organizowanych lub współorganizowanych imprez, spotkań i innych tego typu wydarzeń. Nieodpłatne…Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Wojciech Kieszkowski
Odpowiedź eksperta EY: Wojciech Kieszkowski

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne…Czytaj więcej

Użytkownik Anonimowy - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Czy placówka oświatowo-wychowawcza organizując zajęcia dla grup przedszkolnych oraz dla dzieci i ich rodziców słusznie stosuje zwolnienie z VAT ?

Pałac Młodzieży jako placówka oświatowo-wychowawcza (samorządowa jednostka budżetowa) organizuje spotkania Zabawowego Klubu Filmowego Malucha „ZYGZAK”. Są to cykliczne przedsięwzięcia adresowane do grup przedszkolnych w tym dla przedszkoli niepublicznych (w ustalone dni robocze) oraz dla dzieci i ich rodziców (w ostatnią niedzielę każdego miesiąca) polegające na propagowaniu polskich bajek animowanych z zabawami ruchowymi i grami edukacyjnymi…Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Wojciech Kieszkowski
Odpowiedź eksperta EY: Wojciech Kieszkowski

Stosownie do z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, zwalnia się z opodatkowania podatkiem VAT usługi świadczone…Czytaj więcej

Użytkownik Gmina Brak nazwy grupy - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Jaka stawkę VAT powinna zastosować jednostka organizacyjna przy obciążaniu nabywców za zużyte media gdy zapisy w umowach brzmią tak jak przedstawiono w przykładach umów, Czy powinna „refakturować” media ze stawkami obniżonymi (woda,ścieki 8%), czy zastosować stawkę podstawową w wysokości 23 % stosowaną przy najmie i dzierżawie?

Jednostka organizacyjna Miasta wynajmuje i wydzierżawia różnym nabywcom lokale komunalne, obciążając najemców, dzierżawców za najem, dzierżawę i media ( woda, ścieki, energia) Jednostka zawiera umowy w postaci dwóch poniższych wariantów: 1.Wariant „Biorący do używania” zobowiązany będzie do ponoszenia opłat za: 1. energię elektryczną – w wysokości 40% ogólnych kosztów dostawy energii elektrycznej dla całego budynku….Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Tomasz Dziadura
Odpowiedź eksperta EY: Tomasz Dziadura

Kwestia, której dotyczy zapytanie, nie jest uregulowana bezpośrednio w przepisach ustawy o VAT. Pomocne w jej rozwiązaniu okazuje się jednak…Czytaj więcej

Użytkownik Anonimowy - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

W związku z dokonywaniem sprzedaży w ramach jednego podatnika czy Szkolne Schronisko Młodzieżowe jest zobowiązane do stosowania prewspółczynnika.

Pałac Młodzieży (jednostka budżetowa) dokonuje zakupu usług noclegowych od innej jednostki budżetowej tj. Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, dla osób które biorą udział w konkursach lub sympozjach organizowanych przez PM. Po centralizacji świadczenie usług oraz dostawa towarów dokonywane między własnymi jednostkami organizacyjnymi traktowane są jako sprzedaż wewnętrzna w ramach jednego podatnika, tym samym czynności te nie podlegają…Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Wojciech Kieszkowski
Odpowiedź eksperta EY: Wojciech Kieszkowski

Zasadniczo – Schronisko Młodzieżowe ma w tej sytuacji prawo do proporcjonalnego odliczenia VAT od tzw. wydatków mieszanych. Zgodnie z…Czytaj więcej

Użytkownik b.klekacz@krzeszow.pl - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Czy Gmina ma obowiązek opodatkować tylko wkład własny mieszkańców (16%), czy musi również opodatkować dofinansowanie z EFRR(85%) w momencie jego otrzymania.

Gmina realizuje projekt p.n. ,,Odnawialne źródła energii”, który w 84% kosztów netto dofinansowany jest z EFRR, a pozostałe 16% to wkład własny mieszkańców, którzy zdeklarowali się do udziału w kosztach projektu. Wpłata wkładu własnego gwarantuje mieszkańcom montaż instalacji wybranego przez siebie urządzenia. Gmina na rzecz mieszkańców wystawi fv, tym samym opodatkowując ich wkład własny ….Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Krzysztof Bekieszczuk
Odpowiedź eksperta EY: Krzysztof Bekieszczuk

W świetle przedstawionego pytania zwracamy uwagę na art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle…Czytaj więcej

Użytkownik Gmina Brak nazwy grupy - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

1. Czy faktura rozliczająca czynsz dzierżawny dla poprzedniego dzierżawcy (Pan A.) ma być wystawiona w dniu przygotowania oświadczenia o rozwiązaniu umowy dzierżawy oraz umowy dzierżawy dla nowego dzierżawcy (Pan B.) , czy też zasadnym jest rozliczenie starej umowy dzierżawy (wystawienie dla Pana A. faktury lub faktury korygującej jeśli jest już po terminie wystawienia faktury – par. ust. 2 i 3) dopiero po podpisaniu oświadczenia o rozwiązaniu umowy np. oświadczenie podpisane zostanie np. 16.03.2017r. – wystawienie faktury w dniu 16 lub 17.03.2017r. za okres od 01.01.2017r. do 07.02.2017r. z płatnością do 30 lub 31.03.2017r. (14 dni od dnia wystawienia faktury według zapisu §1. ust 3 oświadczenia ) 2) co zrobić w sytuacji kiedy podpisana jest już nowa umowa z Panem B. a oświadczenie o rozwiązaniu umowy z Panem A. jeszcze nie , czy zasadnym jest wystawienie faktury dla Pana A. nie czekając na podpisanie oświadczenia ( zdarzają się przypadki, że poprzedni dzierżawca nie podpisuje oświadczenia a trwa już nowa umowa), 3) proszę o potwierdzenie ujęcia faktury w rozliczeniu za miesiąc, w którym była wystawiona pomimo, że dotyczy np. miesiąca wcześniejszego (zdarzają się przypadki gdy Urząd dowiaduje się o transakcji z kilkumiesięcznym opóźnieniem) np. oświadczenie podpisane zostanie np. 16.03.2017r. – wystawienie faktury w dniu 16 lub 17.03.2017r. za okres od 01.01.2017r. do 07.02.2017r. z płatnością do 30 lub 31.03.2017r. (14 dni od dnia wystawienia faktury) – ujęcie w zestawieniu faktur (dot. Vat ) za miesiąc marzec. 4) czy identyczne rozwiązanie tj. moment wystawienia faktury rozliczającej dzierżawę po sprzedaży nakładów należy stosować w przypadku kiedy pierwszym wnioskiem jest wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy z załącznikiem w postaci umowy kupna sprzedaży nakładów w postaci garażu

Zdarzenie Wpływ w dniu 24.02.2017r .wniosku od nabywcy garażu (Pan B.) o dzierżawę gruntu pod garażem . Załącznikiem jest umowa kupna-sprzedaży garażu z dnia 08.02.2017r. zawarta pomiędzy Panem A. (sprzedawcą – dzierżawcą gruntu na podstawie umowy) a Panem B. (nabywcą garażu ). Nadmieniam, że w dniu dzisiejszym uzyskałam ustne potwierdzenie od radcy prawnego co do…Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Tomasz Dziadura
Odpowiedź eksperta EY: Tomasz Dziadura

Ad. 1 Zgodnie z art. 19 ust. 5 pkt 4b ustawy o VAT obowiązek podatkowy w przypadku świadczenia przez podatnika…Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Tomasz Dziadura
Odpowiedź eksperta EY: Tomasz Dziadura

Mechanizm odwrotnego obciążenia na produkty elektroniczne został wprowadzony z początkiem lipca 2015 r. Kwestia stosowania tego mechanizmu została uregulowana w…Czytaj więcej

Użytkownik Anonimowy - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Wynajem pomieszczeń na cele związane z prowadzeniem przedszkola niepublicznego, a odpowiednia stawka VAT.

Szkoła publiczna wynajmuje przedszkolu niepublicznemu pomieszczenia na cele związane z realizacją zadań tego przedszkola. Czy w tym przypadku świadczenie usługi najmu będzie ściśle związane z świadczeniem usług w zakresie opieki nad dziećmi i będzie mogło korzystać ze zwolnienia z VAT, czy jednak powinna być zastosowana stawka podstawowa tj. 23%

Zdjęcie profilowe Wojciech Kieszkowski
Odpowiedź eksperta EY: Wojciech Kieszkowski

Stosowanie do art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT podstawowa stawka podatku od…Czytaj więcej

Użytkownik Anonimowy - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Sprzedaż posiłków dokonywana przez szkołę na rzecz przedszkola, a odpowiednia stawka VAT.

Szkoła publiczna dostarcza posiłki do przedszkola niepublicznego, które nie jest jednostką budżetową. Przedszkole niepubliczne otrzymuje na ten cel dotację z miasta. W związku z tym pojawiła się wątpliwość dotycząca zastosowania odpowiedniej stawki podatku VAT przy sprzedaży posiłków. Czy szkoła może zastosować w takim przypadku zwolnienie na podstawie art. 43 ust.1 pkt 24 ustawy o VAT,…Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Wojciech Kieszkowski
Odpowiedź eksperta EY: Wojciech Kieszkowski

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi…Czytaj więcej

Użytkownik Anonimowy - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Czy korekta rozliczeń VAT będzie związana z wyrokiem TSUE

Miasto w 2016 roku (przed centralizacją) rozpoczęło inwestycję polegającą na budowie krytego lodowiska. Inwestycja finansowana jest w całości ze środków własnych miasta. Oddanie obiektu do użytkowania zaplanowano na czwarty kwartał 2017 roku. Po zakończeniu budowy planuje się przekazanie lodowiska do jednostki budżetowej zajmującej się zarządzaniem obiektami sportowymi. Na tym etapie realizacji projektu nie wiemy dokładnie…Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Wojciech Kieszkowski
Odpowiedź eksperta EY: Wojciech Kieszkowski

Stosownie do art. 11 ust. 1 tzw. ustawy centralizacyjnej, jednostka samorządu terytorialnego od dnia podjęcia wspólnego rozliczania podatku wraz ze…Czytaj więcej

Użytkownik Administrator - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku VAT do usług wynajęcia toru na basenie

Zdjęcie profilowe Wojciech Kieszkowski
Odpowiedź eksperta EY: Wojciech Kieszkowski

Stosowanie do art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT podstawowa stawka podatku od…Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Wojciech Kieszkowski
Odpowiedź eksperta EY: Wojciech Kieszkowski

Usługi kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, zwalnia się z…Czytaj więcej

Użytkownik Anonimowy - Treść dostępna za darmo.

Czy w związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT szkoła, która prowadzi stację kontroli pojazdów musi zlikwidować swoją działalność, ponieważ w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym nie ma uregulowań w zakresie możliwości prowadzenia tego typu działlaności przez JST.

Na podstawie przepisów „spec ustawy o VAT” Zespół Szkół Samochodowych od 1 stycznia 2017 roku w rozliczeniach dotyczących podatku VAT musi posługiwać się danymi Miasta. W związku z powyższym zaszła konieczność dostosowania systemów informatycznych w taki sposób by generowane faktury zawierały dane sprzedawcy tj. nazwę, adres i NIP Miasta. Przy ZSS funkcjonuje stacja kontroli pojazdów,…Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Wojciech Kieszkowski
Odpowiedź eksperta EY: Wojciech Kieszkowski

Przedstawione pytanie co do zasadności zamknięcia stacji kontroli pojazdów wykracza poza zakres doradztwa podatkowego. Niemniej, odnosząc się ściśle do aspektów…Czytaj więcej

Użytkownik Anonimowy - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z zarządzaniem budynkami komunalnymi przy zastosowaniu WSS

Gmina ponosi wydatki związane z remontami budynków komunalnych, przeglądami instalacji gazowych znajdujących się w nich itp. w których w przeważającej części mieszczą się lokale mieszkalne (umowy najmu ze stawką „ZW”), natomiast niewielką ich część zajmują lokale użytkowe (umowy najmu ze stawką 23%). W związku z tym, że nie jest możliwe wyodrębnienie kwot podatku naliczonego związanego…Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Wojciech Kieszkowski
Odpowiedź eksperta EY: Wojciech Kieszkowski

W myśl art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy są zobowiązani do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z…Czytaj więcej

Użytkownik Anonimowy - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Czy nieodpłatne użyczenie pomieszczeń szkoły należy uznać za odpłatne świadczenie usług w myśl art. 8 ust. 2 pkt. 2 ustawy o VAT

W ramach trwałego zarządu jednostka budżetowa – szkoła ma prawo korzystania z nieruchomości, w szczególności do korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania, oraz m.in. oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd. Zgodnie z powyższym…Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Tomasz Dziadura
Odpowiedź eksperta EY: Tomasz Dziadura

Jak wskazano w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również: - użycie…Czytaj więcej

Użytkownik Anonimowy - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Czy partycypacja w kosztach inwestycji drogowej Miasta oraz partycypacji w kosztach odszkodowań wywłaszczeniowych podlega przepisom ustawy o VAT.

Na mocy zawartej umowy Inwestor zobowiązał się do sfinansowania wykupów przez Miasto nieruchomości należących do osób trzecich w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie układu drogowego przy nieruchomości Inwestora, w tym m.in. budowę zjazdów z dróg publicznych do nieruchomości inwestora oraz budowę dróg dojazdowych do nieruchomości inwestora na nieruchomościach będących własnością Miasta….Czytaj więcej

Zdjęcie profilowe Joanna Perzanowska-Kusnierek
Odpowiedź eksperta EY: Joanna Perzanowska-Kusnierek

Dla rozstrzygnięcia powyższej kwestii istotne znaczenie ma art. 15 ust 6 ustawy o VAT, w którym to uznano, że organy…Czytaj więcej

Użytkownik Anonimowy - Treść dostępna po zostawieniu danych.

Czy jako miasto muszę składać Jednolity Plik Kontrolny – VAT? Jeśli tak to od kiedy?

Pracuję w urzędzie miasta zatrudniającym ponad 300 osób. Czy jako miasto muszę składać Jednolity Plik Kontrolny – VAT? Jeśli tak to od kiedy?

Zdjęcie profilowe Joanna Perzanowska-Kusnierek
Odpowiedź eksperta EY: Joanna Perzanowska-Kusnierek

Generalnie tak, nie ma bowiem przepisu, który wyłączałby miasta z obowiązku wynikającego z art.193a Ordynacji Podatkowej. Potwierdził to…Czytaj więcej

Użytkownik Anonimowy - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Jaką stawkę VAT powinniśmy jako szkoła stosować do sprzedaży obiadów dla dzieci na stołówce?

Zgodnie z powszechną linią interpretacyjną, usługa stołówkowa powinna korzystać ze zwolnienia z VAT jako usługa związana z edukacją.

Zdjęcie profilowe Dorota Pokrop
Odpowiedź eksperta EY: Dorota Pokrop

Zgodnie z powszechną linią interpretacyjną, usługa stołówkowa powinna korzystać ze zwolnienia z VAT jako usługa związana z edukacją (art. 43…Czytaj więcej

Użytkownik Anonimowy - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Czy w ramach obowiązkowej centralizacji rozliczeń scaleniu powinna podlegać straż pożarna i inspektorat budowlany?

Pracuję w mieście na prawach powiatu. Czy w ramach obowiązkowej centralizacji rozliczeń scaleniu powinna podlegać straż pożarna i inspektorat budowlany?

Zdjęcie profilowe Tomasz Dziadura
Odpowiedź eksperta EY: Tomasz Dziadura

Zgodnie z art. 33a ust. 2 o samorządzie powiatowym, jednostki tego rodzaju są powiatowymi jednostkami budżetowymi w rozumieniu ustawy o…Czytaj więcej

Użytkownik Anonimowy - Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

W połowie 2017 r. planujemy rozbudowę wodociągu. Czy możemy odliczyć VAT od inwestycji?

Nasz zakład budżetowy zajmuje się dostarczaniem wody dla mieszkańców, ale też dla jednostek budżetowych tj. szkoły, przedszkola, czy urząd gminy. W połowie 2017 r. planujemy rozbudowę wodociągu. Czy możemy odliczyć VAT od inwestycji?

Zdjęcie profilowe Joanna Perzanowska-Kusnierek
Odpowiedź eksperta EY: Joanna Perzanowska-Kusnierek

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE ws. Gminy Wrocław (sygn. C-276/14) przesądził o konieczności centralizacji. Ministerstwo Finansów zdecydowało się na zmianę przepisów…Czytaj więcej

Użytkownik Administrator - Treść dostępna za darmo.

Czy centralizacja rozliczeń VAT w gminach faktycznie będzie obowiązkowa od 1 stycznia 2017 r.?

Czy centralizacja rozliczeń VAT w gminach faktycznie będzie obowiązkowa od 1 stycznia 2017 r.? Jak się do niej przygotować (działania minimum)

Zdjęcie profilowe Dorota Pokrop
Odpowiedź eksperta EY: Dorota Pokrop

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE ws. Gminy Wrocław (sygn. C-276/14) przesądził o konieczności centralizacji. Ministerstwo Finansów zdecydowało się na zmianę przepisów…Czytaj więcej