KOMPAS – to pierwszy punkt wsparcia dla JST.

Wierzymy, że uda się Państwu znaleźć tu większość informacji potrzebnych w codziennym funkcjonowaniu, jak również porady dotyczące bardziej skomplikowanych kwestii.

Jednocześnie, zdajemy sobie sprawę, że Państwa potrzeby mogą wykraczać poza formy współpracy dostępne w ramach Portalu.

Na podstawie doświadczeń z współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, EY wypracował propozycje wsparcia dotyczące najczęściej pojawiających się zagadnień  – np. odzyskanie podatku VAT, centralizacji rozliczeń VAT czy jednolity plik kontrolny.

Jeśli jednak zarówno doradztwo w ramach KOMPASU jak i inne formy wsparcia oferowane przez EY w ramach KOMPAS-u nie zaspokajają Państwa potrzeb, prosimy o opisanie interesującej Państwa kwestii we wskazanym polu. Skontaktujemy się z Państwem celem omówienia szczegółów


PRODUKTY W RAMACH „OFERTA EY DLA JST”

centralizacja

Centralizacja

Wieloletnia dyskusja o charakterze jednostek i zakładów budżetowych prawie dobiegła końca. Przyjęcie, że JST oraz jego jednostki organizacyjne/ zakłady budżetowe stanowią jednego podatnika dla celów rozliczeń VAT oznacza konieczność wprowadzenia gruntownych zmian w dotychczasowych rozliczeniach JST. Najbliższe miesiące to kluczowy okres na przeprowadzenie centralizacji.EY (na bazie licznych projektów zrealizowanych i będących w toku) przygotował kompleksową ofertę wsparcia JST we wdrożeniu procesu centralizacji. Nasze wsparcie w tym zakresie może obejmować następujące obszary: Identyfikacja czynności, opracowanie procedur konsolidacyjnych, opracowanie procedur merytorycznych, szkolenie wstępne,  szkolenie podsumowujące opracowane procedury, wnioski o interpretację prawa podatkowego, szkolenie wstępne, wsparcie przy wdrożeniu.

 

Przejdź do działu


JPK

Obowiązek  dostarczenia organom podatkowym całości lub części ksiąg podatkowych drogą elektroniczną  – to dla podatników początek nowego sposobu kontaktów z władzami podatkowymi.

Od 1 lutego 2017 r., obowiązek przygotowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego obejmie też jednostki samorządu terytorialnego spełniające definicję.

Nasza oferta obejmuje wsparcie w procesie przygotowania do składania i składania jednolitego pliku kontrolnego.

W zależności do Państwa potrzeb może to być: Przedstawienie obowiązków w zakresie składania jednolitego, Szkolenie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych dotyczące: obowiązków związanych ze składaniem jednolitego pliku kontrolnego oraz praktycznych zagadnień związanych z samym przygotowaniem rejestrów w wymaganej formie i ich wysyłką (szyfrowania, podpisania i złożenia JPK VAT), Ustalenie procedury i harmonogramu obiegu dokumentów niezbędnych w przygotowaniu JPK oraz odpowiedzialności osób w poszczególnych jednostkach.

 

Przejdź do działu


Odzyskiwanie podatku VAT

Jeśli rozważają Państwo odzyskanie podatku VAT, proponujemy nasze wsparcie w tym obszarze.
Konsekwencją naszych prac w ramach procesu odzyskiwania podatku VAT będzie zwrot (całościowy lub częściowy) podatku VAT, zapłaconego w ramach wydatków poniesionych na: inwestycje bieżące oraz zaplanowane; inwestycje przeszłe, na dzień dzisiejszy oddane do użytkowania; koszty bieżące związane z utrzymaniem i konserwacją infrastruktury wybudowanej w ramach ww. inwestycji.

Ponadto, EY zapewni Państwu wsparcie w zakresie określenia kwalifikowalności VAT przy inwestycjach dofinansowywanych przez instytucje zewnętrzne (istotnie pomoże to zatem w przygotowywaniu przez Państwa wniosków dotacyjnych).

 

Przejdź do działu


Współczynnik i pre-współczynnikK

Czynności opodatkowane VAT, zwolnione, pozostające poza zakresem opodatkowania i różne wydatki związane z nimi – czy chcieliby Państwo wiedzieć, ile podatku naliczonego od tych wydatków można potencjalnie odliczyć?
Jeśli tak, proponujemy Państwu wsparcie w kalkulacji współczynnika i pre-współczynnika.

 

Przejdź do działu


Dotacje do przyłączy kanalizacyjnych a obowiązek wystawienia mieszkańcom informacji PIT-8C

Podmioty odpowiedzialne za gospodarkę wodno-kanalizacyjną na terenie poszczególnych gmin bardzo skutecznie korzystają z dotacji udzielanych ze środków unijnych czy instytucji rządowych na działania pro-środowiskowe.

Dotacje takie są udzielane m.in. w ramach programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW) wspierających poprawę stanu wód powierzchniowych i podziemnych przez zapewnienie dofinansowania przedsięwzięć mających na celu wypełnienie wymogów unijnych dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych.

Pozyskane z NFOŚIGW środki umożliwiają istotne obniżenie kosztów budowy sieci kanalizacji sanitarnej ponoszonych przez spółki komunalne, a pośrednio przez odbiorców - mieszkańców, którzy w takim przypadku pokrywają jedynie częściowo koszt realizacji budowy swojego przyłącza kanalizacyjnego.

Powyższe działanie może rodzić zainteresowanie władz skarbowych, które chętnie analizują warunki i okoliczności związane z takimi dotacjami. W niektórych sytuacjach pojawia się ryzyko uznania przez organy, że otrzymane przez odbiorcę – mieszkańca dofinansowanie stanowi dla niego przychód z innych źródeł, który powinien zostać wykazany w zeznaniu rocznym. W takim przypadku, organ stwierdzi obowiązek sporządzenia przez płatnika (np. spółkę komunalną) informacji PIT-8C na dotowaną część usługi.

Jednocześnie, brak wystawienia w terminie takiej informacji i przekazania jej odbiorcy – mieszkańcowi oraz urzędowi skarbowemu może zostać uznany za naruszenie obowiązków podatkowych, co rodzi także ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej.

Warto być przygotowanym na ewentualne dyskusje z organami podatkowymi w zakresie prawidłowego traktowania współfinansowania ze środków NFOŚIGW i zminimalizować powyższe ryzyka.

Nasze wsparcie – w zależności od potrzeb – może obejmować jeden bądź kilka z poniższych elementów.

  • spotkanie z przedstawicielami podmiotu realizującej budowę przyłączy kanalizacyjnych w celu poznania okoliczności towarzyszących budowie przyłącza kanalizacyjnego, współfinansowanej dotacjami. Analiza otrzymanych dokumentów zakończona opinią w przedmiocie prawidłowości stosowanego podejścia.

  • wsparcie w przygotowaniu argumentacji potwierdzającej stanowisko co do braku obowiązku wystawiania przez płatnika informacji PIT-8C z tytułu dofinansowania do budowy przyłącza kanalizacyjnego. Argumentacja może zostać wykorzystana w ramach ewentualnych dyskusji z organami podatkowymi w razie potencjalnych przyszłych kontroli / postępowań podatkowych.

  • wsparcie w toku samej kontroli / postępowania podatkowego.


Zainteresowany ofertą? Skontaktuj się z nami