Treść dostępna za darmo.

ustawa

Gminy, które dokonują wydatków na budowę lub modernizację budynku urzędu gminy, mogą mieć wątpliwości, czy będą mogły odliczyć całość podatku naliczonego od nabywanych w związku z tym towarów i usług.

Ponieważ budynki urzędów gminy wykorzystywane są zarówno do czynności opodatkowanych VAT (odpłatna sprzedaż towarów i świadczenie usług), jak i czynności wykonywanych przez gminy w charakterze organu publicznoprawnego (np. wydawanie zaświadczeń), nie będzie możliwe pełne odliczenie VAT.

Powyższe stanowisko potwierdził ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w orzeczeniu z 20 września 2016 r., sygn. I SA/Po 1106/16, wskazując, że w takiej sytuacji zastosowanie znajdzie artykuł 86 ust. 7b ustawy o VAT, który – w wypadku, kiedy przypisanie nakładów na wytworzenie nieruchomości w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe – nakazuje obliczyć kwotę podatku naliczonego podlegającego odliczeniu według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość jest wykorzystywana do celów działalności gospodarczej.

Sąd odrzucił argumentację gminy, która podkreślała, że nie jest w stanie obiektywnie i rzetelnie określić odpowiedniego klucza alokacji, przywołując wyrok NSA z 14 lipca 2016 r., sygn. I FSK 24/15, w którym stwierdzono, że trudności w określeniu klucza alokacji nie wyłączają regulacji zawartej w artykule 86 ust. 7b ustawy o VAT, ponieważ przepis ten ma charakter bezwzględnie wiążący. Sędziowie uznali, że należy w tym wypadku zaakceptować pewien element nieścisłości, który nie przekracza zwykle granicy obiektywizmu.

Powyższe oznacza, że w wypadku ponoszenia wydatków na modernizację budynku urzędu gminy niezbędne będzie oszacowanie, w jakim stopniu budynek ten jest wykorzystywany do działalności opodatkowanej VAT, a w jakim do wykonywania czynności w ramach reżimu publicznoprawnego, tj. niepodlegających opodatkowaniu VAT.