Categories for Bez kategorii

Podmiot prawa handlowego może być uznany za organ władzy publicznej

Czerwiec 15, 2017 12:14 am Published by Leave your thoughts

W wyroku z 8 czerwca 2017 r., sygnatura I FSK 1117/15, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że spółka, której jedynym udziałowcem jest gmina, może zostać uznana za organ władzy publicznej wyłączony z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli wykonuje zadania w zakresie władztwa administracyjnego powierzone na mocy uchwały rady jednostki samorządu terytorialnego.

Prewspółczynnik a wydatki na infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną

Czerwiec 12, 2017 7:26 pm Published by Leave your thoughts

Ustawa o VAT daje podatnikom prawo stosowania "własnego" prewspółczynnika, jeśli uznają oni, że metoda kalkulacji preproporcji wynikająca z przepisów nie odpowiada najlepiej specyfice wykonywanej przez nich działalności i dokonywanych przez nich nabyć. W praktyce, jak się jednak okazuje, potwierdzenie prawidłowości własnej metody kalkulacji nie jest takie łatwe.

Dotacje do przyłączy kanalizacyjnych a obowiązek wystawienia mieszkańcom informacji PIT-8C

Kwiecień 24, 2017 5:09 pm Published by Leave your thoughts

Podmioty odpowiedzialne za gospodarkę wodno-kanalizacyjną na terenie poszczególnych gmin bardzo skutecznie korzystają z dotacji udzielanych ze środków unijnych czy instytucji rządowych na działania pro-środowiskowe. Dotacje takie są udzielane m.in. w ramach programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW) wspierających poprawę stanu wód powierzchniowych i podziemnych przez zapewnienie dofinansowania przedsięwzięć mających na celu wypełnienie wymogów unijnych dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych.

Niekorzystne interpretacje pozbawiają JST prawa do odliczenia VAT od wydatków na infrastrukturę kanalizacyjną

Kwiecień 21, 2017 12:54 pm Published by Leave your thoughts

Zgodnie z najnowszym stanowiskiem fiskusa, odliczenie całego VAT od zakupów związanych z inwestycją, nie jest możliwe jeśli jednostka samorządu terytorialnego wykorzysta ją do celów innych niż działalność gospodarcza, nawet w niewielkiej części. Ponadto ograny podatkowe w wydawanych interpretacjach kwestionują zastosowanie przez podatników własnej kalkulacji proporcji odliczenia.