Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Money on Table in Cafe --- Image by © Simon Jarratt/Corbis W dniu 24 listopada br. Ministerstwo Finansów opublikowało na oficjalnej stronie broszurę pt. „Centralizacja rozliczeń w podatku VAT JST”, która wyjaśnia poszczególne aspekty związane z konsolidacją rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Broszura opisuje poszczególne obowiązki JST po centralizacji rozliczeń VAT, na podstawie obowiązków wynikających z tzw. „ustawy centralizacyjnej” oraz wyroku TSUE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław i uchwały NSA z  dnia 26 października 2015 r. sygn. akt I FPS 4/15. W znacznej mierze są to kwestie związane z realizacją zobowiązań związanych z rozliczaniem VAT albo samym procesem centralizacji rozliczeń. Do każdego omówionego w broszurze zagadnienia oraz zaprezentowanego stanowiska wskazana jest szczegółowa podstawa prawna. Ponadto zaznaczono w niej poszczególne obszary, które prawdopodobnie zostaną objęte nowelizacją ustawy o VAT. 1.Ogólne zasady centralizacji rozliczeń VAT Ministerstwo Finansów wskazało szczegółowy zakres podmiotów, które jego zdaniem podlegają obowiązkowej centralizacji rozliczeń VAT. Są to m. in.:

  • wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, a także związki międzygminne, związki powiatów, związki powiatowo-gminne,
  • jednostki utworzone przez JST celem wykonywania zadań publicznych przypisanych JST,
  • podmioty edukacyjne, które zostały przejęte przez JST w ramach reformy samorządowej zapoczątkowanej w 1990 r należy traktować jako utworzone przez JST, w związku z tym będą one objęte centralizacją.
Z kolei konsolidacji rozliczeń wg. MF nie podlegają:
  • inne jednostki budżetowe (w tym również państwowe), których obowiązek utworzenia wynika z mocy prawa (obsługujące m. in. organy administracji zespolonej), np. Powiatowy Urząd Pracy, Komenda Powiatowa Policji, Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Komendy Państwowej Straży Pożarnej,
  • samorządowe instytucje kultury posiadające osobowość prawną (np. domy kultury, biblioteki, muzea, teatry, kina itp.),
  • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie zdrowia itp.),
  • inne samorządowe osoby prawne (np. spółki gminne),
  • tworzone przez JST spółki działające jako spółki prawa handlowego (np. przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne).
Zgodnie z założeniami, przedmiotem centralizacji będą tylko i wyłącznie rozliczenia związane z podatkiem VAT. Konsolidacja ta powinna zostać obowiązkowo wprowadzona od 1 stycznia 2017 r., przy czym wg. MF możliwa jest również  centralizacja wsteczna rozliczeń za okresy przeszłe. W związku z powyższym terminem, podmioty zobowiązane będą również musiały również spełnić szereg obowiązków informacyjnych. JST będą musiały prze terminem wdrożenia złożyć na wzorze wskazanym w załączniku nr 1, do ustawy centralizacyjnej informację o planowanym terminie centralizacji rozliczeń. Ponadto, konieczna będzie aktualizacja zgłoszenia NIP-2 danej JST. Co niezwykle istotne, jednostki organizacyjne, które do tej pory funkcjonowały jako zarejestrowany podatnik...

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.