Author Archives for Tomasz Dziadura

Podmiot prawa handlowego może być uznany za organ władzy publicznej

Czerwiec 15, 2017 12:14 am Published by Leave your thoughts

W wyroku z 8 czerwca 2017 r., sygnatura I FSK 1117/15, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że spółka, której jedynym udziałowcem jest gmina, może zostać uznana za organ władzy publicznej wyłączony z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli wykonuje zadania w zakresie władztwa administracyjnego powierzone na mocy uchwały rady jednostki samorządu terytorialnego.


Centralizacja a stare kasy fiskalne

Listopad 15, 2016 5:48 pm Published by Leave your thoughts

Od stycznia 2017 r. – w wyniku centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego – jednostki organizacyjne JST (zakłady i jednostki budżetowe) przestaną być odrębnymi podatnikami VAT. Tym samym prowadzona przez nie sprzedaż nie będzie mogła korzystać ze zwolnień z ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.


Obowiązek złożenia oświadczenia o kwalifikowalności VAT warunkiem uniknięcia zwrotu dofinansowania

Listopad 15, 2016 5:45 pm Published by Leave your thoughts

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów w stosunku do części projektów inwestycyjnych realizowanych przez JST i ich jednostki organizacyjne (zakłady i jednostki budżetowe) zmianie mogły ulec zasady dotyczące kwalifikowalności VAT w zakresie do pozyskanego dofinansowania na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.


Gmina Wrocław ponownie idzie do TSUE !

Październik 5, 2016 10:12 am Published by Leave your thoughts

Pomimo wyroku w składzie 7 sędziów oraz uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie opodatkowania VAT wywłaszczenia gruntów przez miasta na prawach powiatu, które zobowiązują podatników do zapłaty VAT, spór na nowo zostanie rozpoznany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.