Tire tracks in the desert
Ustawa centralizacyjna – JST złożą wykaz jednostek organizacyjnych

Jednostki Samorzadu Terytorialnego będą musiały wraz z informacja o rozpoczęciu dokonywania wspólnych rozliczeń VAT ze swoimi jednostkami dostarczyć wykaz jednostek organizacyjnych. Pozwoli to Naczelnikowi Urzędu Skarbowego wykreślić z rejestru podaników VAT wszystkie jednostki na raz.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Considerations To Know About casino real money

Considerat

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

The Honest to Goodness Truth on free spins

The Honest

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Interview along with 18th Annually Writer’s Digest Self-Published Training books Award Victor Weldon Lengthy

Interview along with 18th Annually Writer’s Digest Self-Published Training books Award Victor Weldo

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

4 Tips on how to Make Just about every single Word Calculate

4 Tips on how to Make Just about every single Word Calculate Getting the full value of the many w

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

How to Survive Failing a Class in Faculty

How to Survive Failing a Class in Faculty   My oh my my, at this time you’ve accomplished

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

20 Signs You Are a school Nerd

20 Signs You Are a school Nerd   They say college or university can change your daily life

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

PaperWritingHelp. world-wide-web: Professional Helpful Paper Enable from the Perfect Experts

PaperWritingHelp. world-wide-web: Professional Helpful Paper Enable from the Perfect Experts Ca

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Podmiot prawa handlowego może być uznany za organ władzy publicznej

W wyroku z 8 czerwca 2017 r., sygnatura I FSK 1117/15, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że spółka, której jedynym udziałowcem jest gmina, może zostać uznana za organ władzy publicznej wyłączony z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli wykonuje zadania w zakresie władztwa administracyjnego powierzone na mocy uchwały rady jednostki samorządu terytorialnego.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Prewspółczynnik a wydatki na infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną

Ustawa o VAT daje podatnikom prawo stosowania „własnego” prewspółczynnika, jeśli uznają oni, że metoda kalkulacji preproporcji wynikająca z przepisów nie odpowiada najlepiej specyfice wykonywanej przez nich działalności i dokonywanych przez nich nabyć. W praktyce, jak się jednak okazuje, potwierdzenie prawidłowości własnej metody kalkulacji nie jest takie łatwe.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Opłaty z tytułu opieki i wyżywienia dzieci uczęszczających do samorządowego żłobka nie podlegają przepisom ustawy o VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 18 maja 2017 r., sygn. I SA/Kr 312/17, rozstrzygnął iż JST nie są podatnikami VAT w zakresie opłat pobieranych z tytułu opieki i wyżywienia w żłobkach samorządowych.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Wyliczenie prewspółczynnika na podstawie wzoru opartego o strukturę zatrudnienia

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu potwierdził w orzeczeniu I SA/Po 1626/16 z 9 maja 2017 r., że samorządowa jednostka budżetowa może wyliczać prewspółczynnik na podstawie wzoru opartego o strukturę zatrudnienia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Orzecznictwo TSUE nie jest powodem do odstąpienia przez sąd od korzystnej dla podatnika uchwały

W orzeczeniu I FSK 1477/15 z 28 kwietnia 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że późniejsze orzecznictwo TSUE nie może blokować prawa do odliczenia VAT, potwierdzonego uchwałą NSA.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Opłaty za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej nie podlegają opodatkowaniu VAT

Opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej są opłatami o charakterze publicznoprawnym i są pobierane przez gminę w ramach sfery imperium, tym samym w zakresie tego typu opłat gmina nie występuje jako podatnik VAT.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pobierając opłaty z tytułu udostępnienia mieszkań chronionych działa jako organ władzy publicznej

MOPS jako jednostka budżetowa gminy nie jest podatnikiem VAT, w świetle art. 15 ust. 6 ustawy o VAT.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Dotacje do przyłączy kanalizacyjnych a obowiązek wystawienia mieszkańcom informacji PIT-8C

Podmioty odpowiedzialne za gospodarkę wodno-kanalizacyjną na terenie poszczególnych gmin bardzo skutecznie korzystają z dotacji udzielanych ze środków unijnych czy instytucji rządowych na działania pro-środowiskowe. Dotacje takie są udzielane m.in. w ramach programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW) wspierających poprawę stanu wód powierzchniowych i podziemnych przez zapewnienie dofinansowania przedsięwzięć mających na celu wypełnienie wymogów unijnych dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Niekorzystne interpretacje pozbawiają JST prawa do odliczenia VAT od wydatków na infrastrukturę kanalizacyjną

Zgodnie z najnowszym stanowiskiem fiskusa, odliczenie całego VAT od zakupów związanych z inwestycją, nie jest możliwe jeśli jednostka samorządu terytorialnego wykorzysta ją do celów innych niż działalność gospodarcza, nawet w niewielkiej części. Ponadto ograny podatkowe w wydawanych interpretacjach kwestionują zastosowanie przez podatników własnej kalkulacji proporcji odliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Opłaty za udostępnienie mieszkań chronionych poza VAT

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym zapewnianie pieczy zastępczej i udostępnianie mieszkań chronionych. Wykonując te obowiązki, jednostka samorządu terytorialnego działa jako organ władzy publicznej.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Opłaty za pobyt w DPS poza VAT

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych gminy należy m.in. prowadzenie domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki, przy czym przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Uchwała NSA: Nie ma możliwości zaliczenia nadpłaty w VAT na poczet zobowiązań, do których określenia właściwy jest organ JST

Jak niedawno zapowiadaliśmy na naszym portalu, Naczelny Sąd Administracyjny wydał uchwałę w sprawie możliwości rozliczania nadpłat w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa na poczet zobowiązania w podatku przynależnym jednostkom samorządu terytorialnego.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Powiatowe Urzędy Pracy poza zakresem centralizacji powiatów

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji 1061-IPTPP1.4512.54.2017.1.Msu z 24 lutego 2017 r. potwierdził, że Powiatowe Urzędy Pracy nie są objęte centralizacją rozliczeń powiatów w zakresie podatku od towarów i usług.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Możliwość wyboru odmiennej metody ustalenia proporcji

Zgodnie z art. 86 ust. 22 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) minister właściwy ds. finansów publicznych może w drodze rozporządzenia określić metodę ustalenia proporcji, która najbardziej odpowiada specyfice działalności wykonywanej przez dany rodzaj podatników. W odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego minister skorzystał z tego uprawnienia, wydając rozporządzenie z 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Nie każda dotacja będzie opodatkowana VAT

Okoliczność, że podatnik otrzymuje dotacje na świadczenie czynności opodatkowanych VAT (np. na odpłatne usługi przewozu świadczone w komunikacji miejskiej), nie musi w każdym przypadku oznaczać, że wartość dotacji będzie wchodzić do podstawy opodatkowania VAT.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Odliczenie VAT od wydatków na infrastrukturę drogową

Najnowszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego otworzył podatnikom drogę do walki o zwrot VAT z tytułu wydatków poniesionych na budowę infrastruktury drogowej

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Brak obowiązku stosowania metody określania proporcji przewidzianej w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT czy w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o VAT

Zgodnie z najnowszymi wyrokami sądów administracyjnych podatnik nie ma obowiązku stosowania mechanizamu ustalania prewspółczynnika, wskazanego w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Konsolidacja administracji podatkowej, skarbowej i celnej jest już faktem

1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Oznacza to nie tylko zmiany organizacyjne (jak chociażby utworzenie nowych urzędów celno-skarbowych), ale także nowe zasady kontroli skarbowych, takie jak m.in. mniej czasu na przygotowanie się do czynności kontrolnych takich jak przesłuchanie czy opinia biegłego czy brak zastrzeżeń i wyjaśnień do wyniku kontroli

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Szkolenie EY: Ustawa kominowa – Jak wdrażać nowe systemy wynagradzania według zmienionych przepisów, 21 marca 2017 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które poświęcone będzie nowym przepisom o wynagradzaniu osób zarządzających w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Zakres szkolenia obejmuje praktyczne zasady kształtowania oraz wdrażania wynagrodzeń osób kierujących w/w spółkami w świetle Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Treść dostępna za darmo.

Zmiana przeznaczenia dobra inwestycyjnego nie wyklucza wieloletniej korekty odliczonego VAT

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 15 lutego 2017 r. (sygn. I FKS 964/15) dopuścił możliwość korygowania przez 10 lat podatku odliczonego od wydatków inwestycyjnych na wybudowanie budynku wykorzystywanego jedynie do działalności zwolnionej z VAT.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Nowe sankcje w VAT: Czy masz pewność co do wszystkich kontrahentów swojej JST?

W związku z nowelizacją ustawy o VAT, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., władze skarbowe mogą nałożyć na podatnika kary w wysokości 100% odliczonego podatku VAT. Sankcja ta może dotknąć każdego podatnika, w tym również JST jeśli któryś z kontrahentów JST lub jej jednostek organizacyjnych zniknie lub zostanie wykreślony z rejestru przez urząd skarbowy.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Prawo do odliczenia VAT od wydatków bieżących w przypadku wynajmu za symboliczną złotówkę

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 lutego 2010 r. w ustnym uzasadnieniu potwierdził możliwość odliczenia VAT przez Spółkę od wydatków bieżących na utrzymanie budynku wynajmowanego na rzecz OPP za 1 zł.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

JST mają prawo do żądania zwrotu nadpłaty w VAT licząc 5 lat wstecz od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin na zwrot nadpłaty

W wyroku z 17 listopada 2016 r., sygn. I SA/Ke 530/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny (dalej: WSA) w Kielcach przyznał Gminie prawo do żądania nadpłaty w podatku od towarów i usług oraz nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w wyniku złożonych korekt deklaracji VAT za okres od grudnia 2009 r. do grudnia 2010 r.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Czy gminy czeka zwrot dotacji?

W ostatnim czasie pojawiają się co raz to nowe informacje, potwierdzające, że instytucje udzielające jednostkom samorządu terytorialnego (JST) dofinansowania do realizowanych przez nie projektów zmieniają podejście w zakresie zasad uznawania podatku VAT za wydatek kwalifikowalny.

Treść dostępna po zostawieniu danych.

Spór o oprocentowanie nadpłaty VAT w związku z wyrokiem TSUE – rozstrzygnięcie sądowe na korzyść JST

W wyroku z 16 grudnia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie (sygn. akt I SA/Lu 893/16) orzekł, że gmina na podstawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. sygn. C-276/14 ma prawo do zwrotu nadpłaty w podatku od towarów i usług wraz z oprocentowaniem.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego może odroczyć termin na złożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego

Koniec stycznia 2017 r. nie musi być ostatecznym terminem na przekazanie struktur VAT JPK do Ministerstwa Finansów

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Files in the office
Prawo do zwrotu VAT a możliwość dysponowania zwrotem

Sam fakt dysponowania prawem do zwrotu VAT nie pozwala jeszcze podatnikom zarządzać należnymi środkami na poczet innych zobowiązań podatkowych. Takie podejście potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 stycznia 2017 r., sygn. akt II FSK 3883/14.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Rozszerzony skład Naczelnego Sądu Administracyjnego rozstrzygnie o przeznaczeniu nadpłaty

Składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego przedstawiono do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne dotyczące możliwości zaliczenia nadwyżki VAT na poczet zobowiązań podatkowych z tytułu podatków lokalnych, dla których właściwym organem podatkowym jest wójt (burmistrz/prezydent miasta).

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Interpretacje indywidualne od 1 marca już nie od MF

1 marca 2017 roku wchodzi w życie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Wprowadzi ona daleko idące zmiany w organizacji krajowej skarbowości.

Treść dostępna za darmo.

Uchylenie zwolnienia z VAT dla usług świadczonych między jednostkami

Na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2016 r., poz. 2302) formalnie uchylone zostało zwolnienie z VAT dla usług świadczonych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas fiskalnych

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2016 r., poz. 2177).

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

European
Pytanie prejudycjalne – prawo do odliczenia VAT w przypadku zmiany sposobu wykorzystania

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 22 grudnia 2016 r. (sygn. akt sygn. I FSK 972/15) skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalne w przedmiocie prawa do odliczenia VAT w przypadku zmiany sposobu wykorzystania inwestycji z czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT na czynności opodatkowane VAT.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Nowelizacja ustawy o VAT

Prezydent podpisał dużą nowelizację ustawy o VAT. Większość przyjętych przepisów wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Nowelizacja dotyczy również przepisów mających zastosowanie w rozliczeniach z tytułu VAT dokonywanych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Broszura MF wyjaśnia wymagania Ministerstwa w zakresie centralizacji rozliczeń VAT w JST

W dniu 24 listopada br. Ministerstwo Finansów opublikowało na oficjalnej stronie broszurę pt. „Centralizacja rozliczeń w podatku VAT JST”, która wyjaśnia poszczególne aspekty związane z konsolidacją rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Broszura opisuje poszczególne obowiązki JST po centralizacji rozliczeń VAT, na podstawie obowiązków wynikających z tzw. „ustawy centralizacyjnej” oraz wyroku TSUE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław i uchwały NSA z dnia 26 października 2015 r. sygn. akt I FPS 4/15.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Zwolnienie dla kolei uderzy w gminy

Na podstawie nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, która dostosowuje polskie prawo do dyrektywy 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, wprowadza się zwolnienienie z podatku od nieruchomości w odniesieniu do budowli, gruntów i budynków wchodzących w skład infrastruktury kolejowej.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Zawężenie kręgu potencjalnych beneficjentów nie zawsze ma charakter zwolnienia podmiotowego

Naczelny Sąd Administracyjny, w wyroku z dnia 24 listopada 2016 r. sygn. II FSK 2531/16 potwierdził, że jeżeli uchwała rady miasta nie zawęża kręgu potencjalnych beneficjentów zwolnienia z podatku od nieruchomości, a tylko nakłada specjalne wymagania w odniesieniu do nieruchomości, to takie zwolnienie wciąż jest dozwolone.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Prewspółczynnik – czy można stosować klucz godzin / powierzchni?

Jednostki samorządu terytorialnego prowadzą różnego rodzaju inwestycje. Wiele z nich związanych jest wyłącznie z nieodpłatną realizacją zadań publicznych – jak np. rozbudowa sieci drogowej (niepodlegająca opodatkowaniu VAT). Jednakże, część realizowanych inwestycji, takich jak np. budowa hal sportowych, basenów, lodowisk czy też kortów tenisowych jest dodatkowo wykorzystywana również do działalności gospodarczej (podlegającej opodatkowaniu VAT).

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

European
Ministerstwo Finansów informuje JST kiedy należy zwrócić środki otrzymane z odliczenia VAT, sfinansowanego funduszami unijnymi.

W dniu 24 listopada 2016 r. Ministerstwo Finansów wydało Broszurę Informacyjną, podsumowującą praktyczne aspekty zmian związanych z wejściem w życie ustawy centralizacyjnej. Broszura dotyczy m.in. zasad sukcesji praw i obowiązków JST oraz ich jednostek organizacyjnych, zasad korygowania rozliczeń VAT przed centralizacją czy zasad rozliczania środków europejskich.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Samorządowe CUW a centralizacja VAT

Już od początku 2016 r. samorządy mogą tworzyć „jednostki wspólnej obsługi”, czyli swoiste centra usług wspólnych (CUW) dla swoich jednostek i zakładów. CUW są od wielu lat z sukcesem stosowane w biznesie. Utworzenie ich przez jednostki samorządu terytorialnego może być zdecydowanym ułatwieniem w kwestii organizacji i zarządzania jednostkami, a także przyczynić się może do znaczących oszczędności.

Treść dostępna po zostawieniu danych.

Nowelizacja ustawy o VAT uchwalona przez Sejm

Dnia 16 listopada 2016 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT, Ordynacji podatkowej oraz Kodeksu Karnego Skarbowego, o której pisaliśmy 26 października 2016 r.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Centralizacja a stare kasy fiskalne

Od stycznia 2017 r. – w wyniku centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego – jednostki organizacyjne JST (zakłady i jednostki budżetowe) przestaną być odrębnymi podatnikami VAT. Tym samym prowadzona przez nie sprzedaż nie będzie mogła korzystać ze zwolnień z ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Obowiązek złożenia oświadczenia o kwalifikowalności VAT warunkiem uniknięcia zwrotu dofinansowania

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów w stosunku do części projektów inwestycyjnych realizowanych przez JST i ich jednostki organizacyjne (zakłady i jednostki budżetowe) zmianie mogły ulec zasady dotyczące kwalifikowalności VAT w zakresie do pozyskanego dofinansowania na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Wydatki na przebudowę drogi gminnej bez prawa do odliczenia VAT

Do zadań własnych każdej gminy należą także sprawy dotyczące dróg gminnych. Pokaźne wydatki wiążące się z budową lub przebudową dróg skłaniają gminy do zastanowienia się nad możliwością odliczenia VAT zapłaconego w związku z taką inwestycją.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

kobieta trzyma wiatrak nad morzem
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o VAT!

25 października 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o VAT, Ordynacji podatkowej oraz Kodeksu Karnego Skarbowego. Projekt niesie szereg istotnych zmian, które mogą dotknąć również jednostki samorządu terytorialnego.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Spółki samorządowe podatnikami VAT

Spółka, której jedynym udziałowcem jest województwo, wykonuje zadania własne tego województwa na podstawie umowy. Z tytułu tej działalności otrzymuje od województwa odpowiednią rekompensatę. Zdaniem Spółki rekompensata ta ma charakter odszkodowawczy i jako taka powinna pozostawać poza zakresem opodatkowania VAT.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Czy Komenda Policji podlega centralizacji VAT?

Jak już pisaliśmy w publikacji Czy wszystkie jednostki w powiatach podlegają centralizacji VAT niektóre jednostki organizacyjne takie jak Komenda Państwowej Straży Pożarnej czy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, zgodnie z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi, nie podlegają centralizacji rozliczeń VAT.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Możliwość późniejszego złożenia JPK

Ministerstwo Finansów pracuje nad przepisami umożliwiającymi odroczenie w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego terminu przesyłania ewidencji VAT w formacie jednolitego pliku kontrolnego.

Treść dostępna po zostawieniu danych.

Gmina Wrocław ponownie idzie do TSUE !

Pomimo wyroku w składzie 7 sędziów oraz uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie opodatkowania VAT wywłaszczenia gruntów przez miasta na prawach powiatu, które zobowiązują podatników do zapłaty VAT, spór na nowo zostanie rozpoznany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z fiskalizacji

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Projekt ten nie wprowadza przełomowych zmian, kilka z zapisów zasługuje jednak na szczególną uwagę jednostek samorządu terytorialnego.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

E-paragony

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Ministerstwo Finansów wprowadza etapami nowe rozwiązania technologiczne, mające na celu poprawę ściągalności podatku VAT. Po Jednolitym Pliku Kontrolnym i Centralnym Rejestrze Faktur (o którym niedawno pisaliśmy), kolejnym z zapowiadanych rozwiązań są elektroniczne paragony (e-paragony).

Treść dostępna za darmo.

Centralny Rejestr Faktur

Jeszcze zanim podatnicy zaraportowali w sierpniu pierwsze Jednolite Pliki Kontrolne, Ministerstwo Finansów ogłosiło, że uruchomienie kolejnego elektronicznego systemu – Centralnego Rejestru Faktur (CRF) – może nastąpić jeszcze w 2017 roku.

Treść dostępna za darmo.

Czy VAT od wydatków na budowę / modernizację budynku urzędu gminy można odliczyć w całości?

Gminy, które dokonują wydatków na budowę lub modernizację budynku urzędu gminy, mogą mieć wątpliwości, czy będą mogły odliczyć całość podatku naliczonego od nabywanych w związku z tym towarów i usług.

Treść dostępna za darmo.

Pakiet rozwiązań uszczelniających – projekt nowelizacji ustaw podatkowych

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt tzw. pakietu rozwiązań uszczelniających. Rozwiązania w nim zawarte mają na celu poprawę ściągalności podatku VAT. Projekt zawiera propozycje zmian w ustawie o VAT, w kodeksie karnym…

Treść dostępna za darmo.

Ustawa centralizacyjna opublikowana

W dzienniku Ustaw z 13 września 2016 r. (poz. 1454) została opublikowana ustawa o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego…

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Czy z tytułu pobierania opłat za pobyt i żywienie dzieci żłobki i przedszkola muszą wystawiać paragony?

Żłobki i przedszkola, które pobierają opłaty za pobyt i żywienie dzieci, mogą mieć wątpliwości, czy są zobowiązane wystawiać z tego tytułu paragony, co wiąże się z koniecznością instalacji kasy fiskalnej. Odpowiedź na to pytanie …

Treść dostępna za darmo.

Nowe obowiązki związane z JPK a odpowiedzialność karna – skarbowa w JST

Jak już wiadomo, jednostka samorządu terytorialnego (dalej: JST) spełniająca kryteria dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest zobligowana do generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego od dnia 1 lipca 2016 r. Począwszy od tego…

Treść dostępna po zostawieniu danych.

JST też może skorzystać ze zwolnienia z akcyzy przy zakupie węgla i gazu

Zasadą jest, iż obrót wyrobami akcyzowymi, m.in. gazem i węglem, objęty jest opodatkowaniem akcyzą, ale ustawodawca przewidział wyjątki od tej zasady. Przepisy art. 31a ust. 1 oraz art. 31b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym…

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Czy wszystkie jednostki w powiatach podlegają centralizacji VAT?

Wnioskodawca – jednostka samorządu terytorialnego – mając na uwadze obowiązek centralizacji rozliczeń w samorządach w zakresie podatku VAT powiatowych jednostek budżetowych, w związku z wyrokiem Trybunały Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie…

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Ustawa centralizacyjna oczekuje na podpis prezydenta

Trwają prace nad projektem ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednmostki samorządu terytorialnego oraz zmianie ustawy o finansach publicznych.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.