Archives

Dotacje do przyłączy kanalizacyjnych a obowiązek wystawienia mieszkańcom informacji PIT-8C

Kwiecień 24, 2017 5:09 pm Published by Leave your thoughts

Podmioty odpowiedzialne za gospodarkę wodno-kanalizacyjną na terenie poszczególnych gmin bardzo skutecznie korzystają z dotacji udzielanych ze środków unijnych czy instytucji rządowych na działania pro-środowiskowe. Dotacje takie są udzielane m.in. w ramach programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW) wspierających poprawę stanu wód powierzchniowych i podziemnych przez zapewnienie dofinansowania przedsięwzięć mających na celu wypełnienie wymogów unijnych dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych.

Niekorzystne interpretacje pozbawiają JST prawa do odliczenia VAT od wydatków na infrastrukturę kanalizacyjną

Kwiecień 21, 2017 12:54 pm Published by Leave your thoughts

Zgodnie z najnowszym stanowiskiem fiskusa, odliczenie całego VAT od zakupów związanych z inwestycją, nie jest możliwe jeśli jednostka samorządu terytorialnego wykorzysta ją do celów innych niż działalność gospodarcza, nawet w niewielkiej części. Ponadto ograny podatkowe w wydawanych interpretacjach kwestionują zastosowanie przez podatników własnej kalkulacji proporcji odliczenia.

Opłaty za pobyt w DPS poza VAT

Kwiecień 4, 2017 4:43 pm Published by Leave your thoughts

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych gminy należy m.in. prowadzenie domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki, przy czym przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej.