Archives

Możliwość wyboru odmiennej metody ustalenia proporcji

Marzec 17, 2017 5:02 pm Published by Leave your thoughts

Zgodnie z art. 86 ust. 22 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) minister właściwy ds. finansów publicznych może w drodze rozporządzenia określić metodę ustalenia proporcji, która najbardziej odpowiada specyfice działalności wykonywanej przez dany rodzaj podatników. W odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego minister skorzystał z tego uprawnienia, wydając rozporządzenie z 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników.

Nie każda dotacja będzie opodatkowana VAT

Marzec 4, 2017 4:04 pm Published by Leave your thoughts

Okoliczność, że podatnik otrzymuje dotacje na świadczenie czynności opodatkowanych VAT (np. na odpłatne usługi przewozu świadczone w komunikacji miejskiej), nie musi w każdym przypadku oznaczać, że wartość dotacji będzie wchodzić do podstawy opodatkowania VAT.

Konsolidacja administracji podatkowej, skarbowej i celnej jest już faktem

Marzec 3, 2017 9:12 am Published by Leave your thoughts

1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Oznacza to nie tylko zmiany organizacyjne (jak chociażby utworzenie nowych urzędów celno-skarbowych), ale także nowe zasady kontroli skarbowych, takie jak m.in. mniej czasu na przygotowanie się do czynności kontrolnych takich jak przesłuchanie czy opinia biegłego czy brak zastrzeżeń i wyjaśnień do wyniku kontroli