Na podstawie przepisów „spec ustawy o VAT” Zespół Szkół Samochodowych od 1 stycznia 2017 roku w rozliczeniach dotyczących podatku VAT musi posługiwać się danymi Miasta. W związku z powyższym zaszła konieczność dostosowania systemów informatycznych w taki sposób by generowane faktury zawierały dane sprzedawcy tj. nazwę, adres i NIP Miasta. Przy ZSS funkcjonuje stacja kontroli pojazdów, z której korzysta wiele podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, którym za wykonanie badania technicznego należy wystawić fakturę. Pojawił się problem z dostosowaniem programu, ponieważ Transportowy Dozór Techniczny odmówił dokonania powyższej zmiany, tłumacząc, że zgodnie z art. 83 ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137) stację może prowadzić szkoła, a nie jednostka samorządu terytorialnego, która ją utworzyła. Zasugerowano, że w takim przypadku należy zamknąć stację, czy słusznie ?

 

 

Zdjęcie profilowe Wojciech Kieszkowski
Odpowiedź eksperta EY: Wojciech Kieszkowski

Przedstawione pytanie co do zasadności zamknięcia stacji kontroli pojazdów wykracza poza zakres doradztwa podatkowego. Niemniej, odnosząc się ściśle do aspektów podatkowych, naszym zdaniem stanowisko prezentowane przez Transportowy Dozór Techniczny jest nieprawidłowe.
Zgodnie z art. 3 ustawy centralizacyjnej, jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r. Art. 4 ustawy centralizacyjnej stanowi zaś, że jednostka samorządu terytorialnego, której jednostki organizacyjne rozliczały się jako odrębni podatnicy, wstępuje z dniem podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi we wszystkie przewidziane w przepisach dotyczących podatku (VAT) prawa i obowiązki jednostek organizacyjnych.
Z powyższych przepisów wynika więc, że centralizacja wywiera skutki wyłącznie w sferze rozliczeń VAT jednostki samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych. W efekcie, jednostka organizacyjna powinna m.in. wystawiać faktury zawierające dane jednostki samorządu terytorialnego (Miasta).
Na każdej innej płaszczyźnie (a więc administracyjnoprawnej, cywilnoprawnej jak i na gruncie rozliczeń podatkowych innych niż dotyczących VAT), jednostka organizacyjna i jednostka samorządu terytorialnego zachowują dotychczasowy charakter. Inna sprawa, że samorządowe jednostki budżetowe pełnią w istocie funkcję reprezentanta interesów jednostki samorządu terytorialnego i jedynie podejmują za nie czynności (w imieniu i na rzecz JST, korzystając ze środków budżetowych JST). Z punktu widzenia funkcjonowania administracji samorządowej i całkowicie w oderwaniu od centralizacji VAT można więc spierać się, czy czynności wykonywane przez jednostkę organizacyjną i tak nie powinny być traktowane jako wykonywane przez jednostkę samorządową. Jak już wspominaliśmy, to jednak spór niepodatkowy a w dodatku niedecydujący w kontekście odpowiedzi na Państwa pytanie.
Reasumując, naszym zdaniem Transportowy Dozór Techniczny niesłusznie odmówił możliwości dokonania zmian w systemach informatycznych w celu dostosowania ich do możliwości wystawiania faktur VAT z danymi Miasta. Nie zgadzamy się więc także z podejściem, zgodnie z którym wprowadzenie scentralizowanych rozliczeń VAT miałoby skutkować koniecznością zamykania stacji kontroli pojazdów prowadzonej przy Zespole Szkół Samochodowych. Po 1 stycznia 2017 r. nadal to Zespół Szkół Samochodowych „prowadzi” bowiem stację kontroli pojazdów (w imieniu i na rzecz Miasta jako jego jednostka organizacyjna). Zespół Szkół Samochodowych nie został bowiem unicestwiony jako odrębna jednostka organizacyjna – jedyne co się zadziało to włączenie tej jednostki do scentralizowanych rozliczeń VAT Miasta.