Spółka w imieniu Miasta zarządza cmentarzami komunalnymi, pobiera opłaty za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych m.in. za pochówek, za korzystanie z sali ceremonialnej, za zachowanie grobu na kolejne lata. Świadczenie ww. usług opodatkowane jest stawką VAT 8%. Spółka cały dochód odprowadza na rachunek Miasta, w zamian za zarządzanie otrzymuje wynagrodzenie. Miasto zamierza zakupić platformę e-cmentarz, która umożliwi zainteresowanym za pośrednictwem strony internetowej zlokalizować groby osób pochowanych na cmentarzu komunalnym, uzyskać informację o opłatach lub pozostających do zapłaty należnościach. Czy w związku z tym, że usługi „cmentarne” świadczone przez Miasto podlegają opodatkowaniu będzie Miastu przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku w związku z zakupem platformy e-cmentarz.

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.