W latach 2000-2015 Gmina ponosiła wydatki na budowę, a następnie na modernizację sieci kanalizacji sanitarnej. Od ponoszonych wydatków Gmina odliczyła podatek VAT w 100%.
Po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania poszczególne odcinki kanalizacji były wydzierżawione odpłatnie spółce komunalnej. Na tą dzierżawę wystawiane są faktury vat z 23% podatkiem VAT.
1. W 2000r. Gmina poniosła wydatki na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w kwocie 8 965 295,04, następnie w latach 2014-2015 poniosła wydatki na ulepszenie w kwocie 3 153 290,14.
W 2005r. odcinek ten oddany w odpłatną dzierżawę.
2. W 2000r. Gmina poniosła wydatki na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w kwocie 4 006 161,66, następnie w latach 2014-2015 poniosła wydatki na ulepszenie w kwocie 19 811,38.
W 2005r. odcinek ten oddany w odpłatną dzierżawę.
3. W 2003r. Gmina poniosła wydatki na przepompownie w kwocie 232.928,52.
W 2005r. odcinek ten oddany w odpłatną dzierżawę.
4. W 2013r. Gmina poniosła wydatki na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w kwocie 45.267,65zł.
W dniu 31.03.2016r. odcinek ten oddany w odpłatną dzierżawę.
Obecnie Gmina zamierza wnieść poszczególne odcinki kanalizacji wraz z przepompownią aportem do spółki komunalnej i w związku z tym pytania:
a) Czy wniesienie aportem odcinków opisanych w pkt. 2 i 3 będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt.10 ustawy o VAT, gdyż minął okres 2 letni od pierwszego zasiedlenia( data oddania w odpłatna dzierżawę 2005r.)?
b) Wniesienie aportem odcinka opisanego w pkt.1 i 4 będzie podlegało opodatkowaniu stawką 23%, gdyż w przypadku 1 zostały poniesione nakłady na modernizacje przekraczające 30% wartości początkowej i od ostatniej daty tych nakładów (29.12.2015) nie upłynął okres dwóch lat, natomiast w przypadku 4 nie upłynął okres dwóch lat od pierwszego zasiedlenia (data oddania w odpłatną dzierżawę to 31.03.2016) ?
c) Od jakiej kwoty należy policzyć podatek VAT : od wartości początkowej środka trwałego pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie czy od wartości rynkowej? Ponieważ nie planuje się dokonywać wyceny wartości bieżącej tych środków trwałych to w akcie notarialnym będzie kwota netto środka trwałego tj.: wartość początkowa środka trwałego pomniejszona o dotychczasowe umorzenie.

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.