Jednostka organizacyjna Miasta wynajmuje i wydzierżawia różnym nabywcom lokale komunalne, obciążając najemców, dzierżawców za najem, dzierżawę i media ( woda, ścieki, energia)
Jednostka zawiera umowy w postaci dwóch poniższych wariantów:

1.Wariant
„Biorący do używania” zobowiązany będzie do ponoszenia opłat za:
1. energię elektryczną – w wysokości 40% ogólnych kosztów dostawy energii elektrycznej dla całego budynku.
2. dostawę wody i odprowadzenie ścieków – w wysokości 40% kosztów dla całego budynku.
3. ogrzewanie pomieszczeń – w wysokości 40% ogólnych kosztów dla całego budynku.
4. wszelkie koszty związane z eksploatacją dźwigu –w wysokości 50% kosztów dla całego budynku
5. poniesione w budynku inne koszty i opłaty niewymienione w punktach1-4 wynikające z odrębnych przepisów – w wysokości 40% ogólnych kosztów dla całego budynku.”
2.Wariant

„Czynsz miesięczny za wynajem lokalu, strony ustalają na kwotę…………………………………………..
Za media Wynajmujący będzie obciążał Najemcę, na podstawie faktur, kwotami stanowiącymi:
1. za zużycie gazu płynnego w wysokości 55% wartości netto + VAT w stosunku do ogólnych kwot dotyczących całego budynku .
2. za zużycie wody, oraz odprowadzenie ścieków w wysokości 60% wartości netto + VAT w stosunku do ogólnych kwot dotyczących całego budynku .
3. za zużycie energii elektrycznej – wg iloczynu wskazań urządzeń pomiarowych i przyjętej średniej ceny 1 kWh”

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.