Składając oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT zaznaczyliśmy, że przysługuje nam częściowe prawo do odliczenia podatku VAT. Takie prawo przysługuje nam zaledwie w 1%, ponieważ tyle wynosi prewspółczynnik ustalony w oparciu o przepisy rozporządzenia w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników. Pracownik firmy, która uczestniczy w procesie pozyskania przez miasto wsparcia finansowego ze środków UE, zwrócił nam uwagę, że jeżeli proporcja nie przekracza 2% powinniśmy uznać VAT w całości za wydatek kwalifikowalny i, że powinniśmy zmienić treść oświadczenia. Mam co do tego wątpliwości, ponieważ art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT mówi, że w przypadku gdy proporcja nie przekracza 2% podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%. Przepisy nie zabraniają w takiej sytuacji odliczania podatku VAT, podatnikowi nadal pozostawia się prawo do skorzystania z prawa do odliczenia podatku, nawet jeżeli proporcja wynosi mniej niż 2%. Natomiast zgodnie z wytycznymi w sprawie kwalifikowalności podatku VAT, podatek VAT, który można odzyskać, nie może być uznany za kwalifikowany nawet jeżeli nie został faktycznie odzyskany. Oznacza to, że w przypadkach gdy beneficjent może odzyskać podatek VAT, ale rezygnuje z tej możliwości, podatek VAT jest niekwalifikowany. Według mnie oświadczenie nie powinno zawierać informacji, że nie przysługuje nam prawo do odliczenia, bo choć w minimalnym procencie ale jednak nam takie prawo przysługuje. W związku z powyższym proszę o informację, czy faktycznie pracownik firmy konsultingowej ma rację i czy w takiej sytuacji możemy uznać, że nie przysługuje nam prawo do odliczenia.

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.