Zdarzenie

Wpływ w dniu 24.02.2017r .wniosku od nabywcy garażu (Pan B.) o dzierżawę gruntu pod garażem . Załącznikiem jest umowa kupna-sprzedaży garażu z dnia 08.02.2017r. zawarta pomiędzy Panem A. (sprzedawcą – dzierżawcą gruntu na podstawie umowy) a Panem B. (nabywcą garażu ). Nadmieniam, że w dniu dzisiejszym uzyskałam ustne potwierdzenie od radcy prawnego co do przyjęcia daty rozliczenia dzierżawy na podstawie umowy kupna sprzedaży (konkretnie daty wydania rzeczy czyli w tym przypadku 08.02.2017r. – zdarza się, że data wydania rzeczy jest inna, ale jest określona w umowie kupna – sprzedaży).

Treść aktualnej umowy dzierżawy z Panem A. ( wybrane paragrafy dotyczące poruszanych zagadnień) :

1) dot. nakładów (garażu)

§1.
Przedmiotem umowy jest działka gruntu nr. o pow. 24 m2 stanowiąca własność Miasta Konina, położona w Koninie – obręb ……………., oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem …………… , zabudowana garażem stanowiącym nakład Dzierżawcy.
Zakres przedmiotu umowy określa załącznik graficzny – przedmiot umowy zaznaczono kolorem zielonym

§4.
1. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy za porozumieniem stron w przypadku zbycia przez Dzierżawcę nakładów w postaci murowanego garażu zlokalizowanego w obrębie przedmiotu umowy,
z jednoczesnym zawarciem umowy z nabywcą nakładów.
2. Dzierżawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy za porozumieniem stron w przypadku zbycia nakładów w postaci murowanego garażu zlokalizowanego w obrębie przedmiotu umowy.

2) dot. czynszu dzierżawnego

§5.
1. W okresie obowiązywania umowy Dzierżawca zobowiązuje się do uiszczania czynszu, który będzie wyznaczany w oparciu o odpowiednią stawkę wskazywaną corocznie w zarządzeniu Prezydenta Miasta Konina w sprawie stawek czynszu dzierżawnego na dany rok.
W roku 2017 niniejsza stawka czynszu wynosi 8,00 zł netto za 1 m2 gruntu rocznie (Zarządzenie nr 166/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 01.12.2016r.)
Do czynszu wyznaczonego w ten sposób doliczany będzie należny podatek VAT. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości stawki czynszu. Ewentualna zmiana wysokości stawki czynszu wskazywanej w zarządzeniu Prezydenta Miasta Konina powoduje automatyczne naliczanie czynszu bez konieczności zmiany niniejszej umowy w formie aneksu.
2. W 2017r. i w latach następnych czynsz dzierżawny za dany rok płatny będzie w dwóch ratach: pierwsza do dnia 30 kwietnia za I półrocze, a druga do 31 października za II półrocze danego roku kalendarzowego, po otrzymaniu faktury wystawionej przez
Wydzierżawiającego i na rachunek bankowy w niej wskazany. Wydzierżawiający zastrzega, że brak odbioru wystawionej przez Wydzierżawiającego faktury nie zwalnia Dzierżawcy od zapłaty czynszu dzierżawnego.
Od nie uiszczonych w terminie należności naliczane będą odsetki ustawowe.
3. Czynsz dzierżawny wynikający z przedmiotowej umowy za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wynosi 236,16 zł brutto.
Przedmiotowy czynsz Dzierżawca zobowiązuje się uiścić w następujący sposób:
a/ czynsz za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. w wysokości 118,08 zł brutto w terminie do dnia 30.04.2017r.,
b/ czynsz za okres od 01.07.2017r. do 31.12.2017r. w wysokości 118,08 zł brutto w terminie do dnia 31.10.2017r.,
po otrzymaniu faktury i na konto w niej wskazane.
4. W przypadku rozwiązania umowy przed terminem płatności określonym w harmonogramie opłat §5 ust 2 umowy, zostanie wystawiona faktura za okres faktycznego korzystania z przedmiotu umowy. (UWAGA : tego zapisu nie zawierają umowy powstałe przed 2016r.)

Po wpłynięciu wniosku o dzierżawę Wydział przygotowuje dokumenty:

– dla Pana A. (sprzedającego nakłady) – oświadczenie o rozwiązaniu za porozumieniem stron umowy o treści:
§1.
1. Wydzierżawiający i Dzierżawca oświadczają, że rozwiązują za porozumieniem stron przedmiotową umowę dzierżawy.
2.Strony zgodnie oświadczają, iż rozwiązanie wskazanej na wstępie umowy dzierżawy nastąpiło z dniem 07.02.2017r.
3. W związku z rozwiązaniem przedmiotowej umowy z datą wskazaną w ust.2 jej strony zrzekają się względem siebie jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, z wyjątkiem uiszczenia przez Dzierżawcę opłat z tytułu czynszu dzierżawnego za okres do dnia rozwiązania niniejszej umowy ( w tym należności główne, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat, koszty upomnień). . Czynsz dzierżawny za okres od 01.01.2017r. do 07.02.2017r. wynosi 24,60 zł brutto, który Dzierżawca zobowiązuje się uiścić w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury. Zgodnie z §5. ust 2 umowy nr ……………………. od nieuiszczonych w terminie należności naliczane są odsetki ustawowe.
§2.
Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dzierżawca.

– dla Pana B. (nabywcy nakładów)- umowę dzierżawy od 08.02.2017r. ( wybrane paragrafy dotyczące poruszanych zagadnień) :

1) §2. ust. 3. Niniejszą umowę strony zawierają na czas nieoznaczony, począwszy od dnia jej zawarcia z mocą obowiązującą od dnia 08.02.2017r.
2) §5. 1. W okresie obowiązywania umowy Dzierżawca zobowiązuje się do uiszczania czynszu, który będzie wyznaczany w oparciu o odpowiednią stawkę wskazywaną corocznie w zarządzeniu Prezydenta Miasta Konina w sprawie stawek czynszu dzierżawnego na dany rok.
W roku 2017 niniejsza stawka czynszu wynosi 8,00 zł netto za 1 m2 gruntu rocznie (Zarządzenie nr 166/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 01.12.2016r.)
Do czynszu wyznaczonego w ten sposób doliczany będzie należny podatek VAT. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości stawki czynszu. Ewentualna zmiana wysokości stawki czynszu wskazywanej w zarządzeniu Prezydenta Miasta Konina powoduje automatyczne naliczanie czynszu bez konieczności zmiany niniejszej umowy w formie aneksu.
2. W 2017r. czynsz dzierżawny płatny będzie w dwóch ratach: pierwsza do dnia 30 kwietnia za okres od 08.02.2017r. do 30.06.2017r., a druga do 31 października za okres od 01.07.2017r. do 31.12.2017r. W 2018r. i w latach następnych czynsz dzierżawny za dany rok płatny będzie w dwóch ratach: pierwsza do dnia 30 kwietnia za I półrocze, a druga do 31 października za II półrocze danego roku kalendarzowego, po otrzymaniu faktury wystawionej przez Wydzierżawiającego i na rachunek bankowy w niej wskazany. Wydzierżawiający zastrzega, że brak odbioru wystawionej przez Wydzierżawiającego faktury nie zwalnia Dzierżawcy od zapłaty czynszu dzierżawnego.
Od nie uiszczonych w terminie należności naliczane będą odsetki ustawowe.
3. Czynsz dzierżawny wynikający z przedmiotowej umowy za okres od 08.02.2017r. do 31.12.2017r. wynosi 211,56 zł brutto.
Przedmiotowy czynsz Dzierżawca zobowiązuje się uiścić w następujący sposób:
a/ czynsz za okres od 08.02.2017r. do 30.06.2017r. w wysokości 93,48 zł brutto w terminie do dnia 30.04.2017r.,
b/ czynsz za okres od 01.07.2017r. do 31.12.2017r. w wysokości 118,08 zł brutto w terminie do dnia 31.10.2017r.,
po otrzymaniu faktury i na konto w niej wskazane.

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.