Powiat pomimo iż jest czynnym podatnikiem VAT, to m.in. dla realizacji celów oświatowych nie jest podatnikiem VAT.

Zdjęcie profilowe Tomasz Dziadura
Odpowiedź eksperta EY: Tomasz Dziadura

Mechanizm odwrotnego obciążenia na produkty elektroniczne został wprowadzony z początkiem lipca 2015 r. Kwestia stosowania tego mechanizmu została uregulowana w art. 17 ust.1 pkt 7 ustawy o VAT. Zgodnie z jego treścią, odwrotne obciążenie znajduje zastosowanie, gdy:
1) transakcja dotyczy nabycia towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT;
2) sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT;
3) nabywca jest podatnikiem VAT (niekorzystającym ze zwolnienia z uwagi na poziom obrotów);
4) dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 (dostawa towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku) lub art. 122 (złoto inwestycyjne).

W naszej opinii, w opisanym stanie faktycznym powyższe warunki zostaną spełnione.

Ad. 1)
Przede wszystkim, tablety są towarem wymienionym w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Pozycja 28a tego załącznika obejmuje grupowanie PKWiU ex 26.20.11.0, tj. komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy.

Dodatkowo, dla tego rodzaju towarów ustawa określa opisywane zasady opodatkowania w sytuacji, gdy łączna wartość towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekracza kwotę 20 000 zł.
Przepisy ustawy o VAT (art. 17 ust. 1d-1e) definiują jednolitą gospodarczo transakcję jako transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów (w niesprecyzowanym bliżej okresie) nawet, jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy. Ponadto za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się również transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie.

Przedstawiony stan faktyczny pozwala nam przypuszczać, że w analizowanym przypadku mamy do czynienia z jednolitą gospodarczo transakcją. Dostawa tabletów do szkoły została dokonana na podstawie jednej umowy, z tytułu której została wystawiona jedna faktura VAT.

Ad. 2)
Dalej, wskazać należy, że w wyniku centralizacji rozliczeń VAT, jednostka budżetowa nie może być odrębnym od JST podatnikiem VAT. Nabywcą tabletów jest więc Powiat, który jest czynnym podatnikiem VAT. Zakładamy, że podatnikiem VAT nieobjętym zwolnieniem jest również dostawca (wystawił fakturę VAT z odwrotnym obciążeniem).

Ad.3)
Z tych samych względów co wskazane wyżej, Powiat nie korzysta ze zwolnienia z Vat z uwagi na poziom obrotów.

Ad. 4)
Dostawa tabletów nie powinna być także objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122 ustawy o VAT.
Stosownie bowiem do art. 43 ust. 1 pkt 2 zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zwolnienie nie znajdzie zastosowania, ponieważ sprzedawca tabletów nie wykorzystywał ich wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku. Natomiast zwolnienie z art. 122 ustawy o VAT dotyczy zasadniczo złota inwestycyjnego. Z oczywistych względów nie może być w tym przypadku zastosowane.
***
Podsumowując, w naszej opinii dostawca tabletów prawidłowo postąpił wystawiając fakturę z odwrotnym obciążeniem, a nie podstawową stawką VAT w wysokości 23%. Tym samym, Powiat powinien rozliczyć VAT należny z tytułu takiej dostawy. Co jednak ważne, z uwagi na fakt, że wydatki te nie będą związane z działalnością opodatkowaną (wyłącznie oświatową), Powiatowi nie będzie w tym zakresie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.