Miasto za pośrednictwem swojej jednostki organizacyjnej na podstawie zawartej umowy świadczy usługę najmu podmiotowi gospodarczemu prowadzącemu działalność w zakresie odnowy biologicznej ( fitness, masaż, aerobik). W jednym z paragrafów umowy zostały określone warunki wynagrodzenia za świadczoną usługę tj., że „ Wszelkie koszty związane z działalnością gospodarczą Najemcy w tym związane z używaniem przedmiotu najmu ponosi Najemca na swój rachunek i ryzyko z tym związane od chwili podpisania niniejszej umowy. Najemcę obciążają opłaty dodatkowe związane z eksploatacją przedmiotu najmu tj. Koszty najmu na podstawie odczytów liczników :
– zużycie energii elektrycznej
– zużycie wody ( ciepła zimna )
– za centralne ogrzewanie
Opłaty ryczałtowej w kwocie 600,00 zł miesięcznie za :
– energię za klimatyzację
– energię za wentylację
– ochronę obiektu
– odśnieżanie
– utrzymanie porządku w obrębie lokalu
– zewnętrzne mycie okien
– wywóz śmieci
– serwisowanie urządzeń zraszaczowych, p. poż. tryskaczowych, monitoringu, urządzeń klimatyzacji , urządzeń wentylacji, konserwacji zieleni „

Czy na podstawie tak sformułowanych zapisów umowy , w oparciu o wyroki NSA słusznie uznaliśmy, że w tak określonym przypadku obowiązującą stawką podatku VAT jest stawka 23 %, albowiem uzasadnionym jest traktowanie świadczenia dostarczania Najemcy mediów jako usługi nierozerwalnej, związanej z najmem, natomiast ich podział miałby charakter sztuczny.

„NSA w wyroku z dnia 31 maja 2011 r. sygn. akt I FSK 740/10 wskazał, że W przypadku usługi najmu (…) opłaty wynikające z eksploatacji lokalu przez najemcę, tj.: za energię cieplną, dostawę wody, odbiór ścieków i wywóz nieczystości powinny być ujmowane do podstawy opodatkowania jako składniki czynszu z tytułu usługi najmu, chyba że z umowy najmu zawartej pomiędzy wynajmującym a najemcą wynika jednoznacznie, że opłaty te (wszystkie lub niektóre) na podstawie art. 30 ust. 3 tej ustawy, są regulowane przez najemcę na rzecz wynajmującego w sposób odrębny od czynszu. Podążając za stanowiskiem NSA, należałoby stwierdzić, że sposób rozliczenia usług eksploatacyjnych uzależniony jest od tego, czy w umowie najmu opłaty zostały określone jako odrębna usługa. „

„Stanowisko w sprawie zajął również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 września 2015 r., sygn. akt I FSK 1343/13 stwierdzając: mając na względzie wskazówki zawarte we wskazanym wyżej orzeczeniu Trybunału, (…) co do zasady dostawy mediów należy traktować jako świadczenia odrębne od usługi najmu nieruchomości. Traktowanie dostawy mediów jako jednej usługi z najmem uzasadnione będzie jedynie w przypadku, gdy dane świadczenia są nierozerwalnie związane z najmem i ich podział miałby charakter sztuczny.”

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.