Dzierżawca nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wejherowskiego, będący przedsiębiorcą, korzystał z tej nieruchomości w oparciu o zawartą umowę dzierżawy. Po upływie terminu na jaki zawarto umowę, zaproponowano dzierżawcy nowe warunki użytkowania nieruchomości, które zawarto w umowie dzierżawy. Dotychczasowy dzierżawca nie zaakceptował zaproponowanych warunków i nie podpisał nowej umowy dzierżawy. Pomimo tego nadal, przez pewien okres czasu, korzystał z w/w nieruchomości. Do chwili opuszczenia nieruchomości nie podpisał przedmiotowej umowy i nie uiścił należności za bezumowny okres korzystania z nieruchomości. Wymagalna należność będzie określona jako czynsz dzierżawny, a nie odszkodowanie czy sankcja za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.