Na podstawie zawartych umów zarówno z osobami fizycznymi jak i firmami prowadzącymi działalność następuje obciążenie dzierżawców za dzierżawę fakturą VAT. Natomiast za bezumowne korzystanie z nieruchomości wydawana jest decyzja a następnie wystawiana faktura VAT. Oba przypadki mają miejsce w roku bieżącym jak i występowały w latach poprzednich.
W roku bieżącym dzierżawcy, którzy w latach poprzednich nie dokonali zapłaty faktury jak i osoby, które są obciążane za bezumowne korzystanie z nieruchomości występują o ich umorzenie . W sytuacji takiej wydawane są decyzje o umorzeniu. Decyzje obejmują umorzenie w wartości brutto plus należne odsetki.
Miasto wystawiło fakturę VAT po 1 stycznia 2017 z tytułu dzierżawy lub bezumownego korzystania z gruntu. Osoba, na którą wystawiona była faktura VAT nie dokonała płatności a następnie uzyskała decyzję o umorzeniu zadłużenia.

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.