Na mocy zawartej umowy Inwestor zobowiązał się do sfinansowania wykupów przez Miasto nieruchomości należących do osób trzecich w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie układu drogowego przy nieruchomości Inwestora, w tym m.in. budowę zjazdów z dróg publicznych do nieruchomości inwestora oraz budowę dróg dojazdowych do nieruchomości inwestora na nieruchomościach będących własnością Miasta. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZnRID inwestor przekaże Miastu kwotę, która zostanie przeznaczona wyłącznie na poczet wypłaty odszkodowania za nieruchomości lub ich części, które na mocy ostatecznej decyzji staną się własnością Skarbu Państwa lub JST. Po wydaniu ostatecznej decyzji ustalających odszkodowanie strony będą rozliczały w terminie 7 dni od dnia przedstawienia inwestorowi przez Miasto wydanych ostatecznych decyzji ustalających odszkodowanie.

Dodatkowo:

  • Miasto nie jest zobowiązane do podejmowania dodatkowych działań  w związku z przekazaniem przez inwestora kwoty pieniężnej na odszkodowania,
  • Z tytułu przekazanej kwoty na odszkodowania inwestorowi nie przysługuje ze strony Miasta żadne świadczenie na Jego rzecz,
  • Kwoty przekazane przez inwestora mogą być wykorzystane wyłącznie na wypłatę odszkodowań,
  • Po otrzymaniu środków zostały zaksięgowane na rachunku depozytowym jako darowizna,
  • Ustalenia dotyczą działań Prezydenta jako  zarządcy drogi – czyli zadań własnych Miasta.

Czy w opisanej sytuacji mamy do czynienia z świadczeniem usług na rzecz inwestora, i czy ciąży obowiązek udokumentowania transakcji fakturą.

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.