W ramach trwałego zarządu jednostka budżetowa – szkoła ma prawo korzystania z nieruchomości, w szczególności do korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania, oraz m.in. oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd. Zgodnie z powyższym szkoła wynajmuje pomieszczenia w budynku za co pobiera czynsz i odprowadza do urzędu skarbowego należny podatek VAT, ponadto zawiera z różnymi podmiotami (np. ZHP, kluby sportowe, rady osiedli, parafie) umowy użyczenia sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, torów na basenie. Niektóre podmioty z którymi zostały zawarte umowy użyczenia ponoszą koszty związane ze zużyciem np. energii elektrycznej na podstawie wystawionej przez szkołę (od stycznia Miasto) faktury. W związku z powyższym pojawiła się wątpliwość, czy powinniśmy uznać nieodpłatne użyczenie ww. pomieszczeń za odpłatne świadczenie usług. Jeżeli tak to w jaki sposób należy określić podstawę opodatkowania.

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.