Gmina jest w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości …….”W zakres budowy wchodzi odcinek sieci wodociągowej o długości sieci ok 150m. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy teren inwestycji znajduje się w obszarze zabudowy mieszkaniowo-usługowej.Przedmiotowe przedsięwzięcie jest niezbędne dla użytkowania istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych. Zaplanowane prace nie obejmują budowy infrastruktury, która miałaby służyć własnym potrzebom gminy, ani jej jednostkom organizacyjnym ( przebieg budowanego w ramach zadania odcinka sieci wodociągowej nie daje możliwości podpięcia się do niej gminnym jednostkom organizacyjnym ani Gminie). Wybudowany odcinek wodociągu będzie stanowił własność Gminy, na której działalność opodatkowaną będzie prowadziła jej jednostka organizacyjna -Gminny Zakład Komunalny, który to będzie zarządzał i eksploatował wybudowaną sieć. Gminny Zakład Komunalny będzie wykorzystywał wybudowany odcinek wodociągu wyłącznie do czynności opodatkowanych tj. świadczenia usług dostawy wody na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych z mieszkańcami.

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.