Jednostka oświatowa w oparciu o zapisy art. 106 ustawy Prawo oświatowe, prowadzi stołówkę szkolną. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, jest ustalana przez dyrektora szkoły w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym. Ze stołówki szkolnej korzystają uczniowie szkoły oraz dodatkowo nauczyciele z którymi łączy jednostkę oświatową stosunek pracy. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów i pracowników szkoły z posiłków w stołówce szkolnej nie są wliczane koszty wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz koszty utrzymania stołówki. Stołówka szkolna nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, a wydawanie obiadów jest ściśle związane z działalnością edukacyjną szkoły.

Informacja

Treści w całości dostępne tylko dla użytkowników posiadający wykupiony dostęp.