Czy centralizacja rozliczeń VAT w gminach faktycznie będzie obowiązkowa od 1 stycznia 2017 r.?
Jak się do niej przygotować (działania minimum)

Zdjęcie profilowe Dorota Pokrop
Odpowiedź eksperta EY: Dorota Pokrop

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE ws. Gminy Wrocław (sygn. C-276/14) przesądził o konieczności centralizacji. Ministerstwo Finansów zdecydowało się na zmianę przepisów o VAT w tym zakresie z planowanym skutkiem obowiązywania od 1 stycznia 2017 r. (w zakresie obowiązkowej centralizacji wymaganej przez organy podatkowe; centralizacja wynikająca z własnej decyzji podatnika może nastąpić w każdej chwili, również za okres 5 lat wstecz).

W celu wprowadzenia wymogu centralizacji MF od 1 stycznia 2017 r. przygotowało ustawę „Ustawa o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego”. Mimo dyskusji na tą ustawą od stycznia 2016 r. prace legislacyjne na dzień 5 września 2016 r. nie zostały zakończone. Projekt co prawda został zatwierdzony przez Sejm, ale na etapie senackim zostały zgłoszone poprawki, które czekają na ponowne głosowanie. Jest jednak wysoce prawdopodobne, że ustawa zostanie przyjęta i wymóg centralizacji wejdzie w życie zgodnie z oczekiwaniami od 2017 r.

Co do koniecznych działań to uważamy, że absolutne minimum to:

  • przygotowanie pisemnych procedur opisujących nowy obieg informacji i dokumentów oraz podział obowiązków związanych z rozliczeniami VAT,
  • przygotowanie pisemnych instrukcji merytorycznych (wytycznych) dla jednostek i zakładów budżetowych z zakresu VAT
  • przeprowadzenie szkoleń merytorycznych dla pracowników (w szczególności z tych jednostek, które dotychczas nie rozliczały VAT).

Ww. działania umożliwią ograniczenie odpowiedzialności karnej-skarbowej włodarzy i skarbników za rozliczenia VAT w zakresie realizowanym przez jednostki.